Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

301. Pravilnik o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov nadzornemu organu, pristojnemu za nadzor prirejanja iger na srečo, stran 680.

  
Na podlagi in za izvajanje 76. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov nadzornemu organu, pristojnemu za nadzor prirejanja iger na srečo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način, obliko in rok za pošiljanje podatkov, ki jih koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), pošilja nadzornemu organu.
2. člen 
(ločeno pošiljanje) 
Koncesionar, ki ima koncesijo za več igralnic ali igralnih salonov, pošilja podatke, ki se nanašajo na posamezno igralnico ali igralni salon, za vsako igralnico oziroma igralni salon posebej.
3. člen 
(posredovanje podatkov) 
(1) Koncesionar podatke nadzornemu organu posreduje na naslednjih obrazcih:
– mesečno poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec se izpolni skladu z navodilom za izpolnjevanje obrazca iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer do petega dne v mesecu za pretekli mesec;
– trimesečno poročilo o kreditih/posojilih, na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje osem dni po zaključku obdobja;
– polletni pregled stroškov, na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje 30 dni po zaključku obdobja;
– polletni pregled investicij, na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje 30 dni po zaključku obdobja.
(2) Koncesionar predloži podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka v elektronski obliki preko portala eDavki. Izpolnjen e-obrazec koncesionar elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom.
(3) Koncesinar podatke iz druge do četrte alineje prvega odstavka tega člena posreduje preko portala eDavki kot lastni dokument.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(prehodna določba) 
Nadzorni organ zagotovi programsko podporo za oddajo e-obrazca iz drugega odstavka prejšnjega člena na portalu e-Davki v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika. Do zagotovitve programske podpore se nadzornemu organu podatki posredujejo preko portala eDavki kot lastni dokument.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 11/96, 12/96 – popr., 79/05 in 109/12).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-535/2016
Ljubljana, dne 13. februarja 2019
EVA 2016-1611-0088
Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost