Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

341. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019, stran 723.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 3. redni seji dne 31. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.725.112
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.850.226
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.635.526
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.472.266
703 Davki na premoženje 
88.760
704 Domači davki na blago in storitve 
74.500
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
214.700
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
193.090
711 Takse in pristojbine 
1.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.960
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
3.350
714 Drugi nedavčni prihodki 
13.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
100.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
100.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
774.886
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
553.912
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
220.974
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.715.630
40
TEKOČI ODHODKI 
647.628
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
187.520
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
29.211
402 Izdatki za blago in storitve 
408.397
403 Plačila obresti 
2.000
409 Rezerve 
20.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
682.310
410 Subvencije 
32.980
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
453.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
52.420
413 Drugi tekoči domači transferi 
143.710
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.353.192
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.353.192
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
32.500
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
11.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
21.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
9.482
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
150.000
50
ZADOLŽEVANJE
150.000
500 Domače zadolževanje
150.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
170.611
55
ODPLAČILA DOLGA
170.611
550 Odplačila domačega dolga
170.611
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–11.129
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.611
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–9.842
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
11.129
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Loški Potok.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se porabijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme gasilskih društev in gasilske zveze,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– prejete donacije od domačih pravnih oseb, ki se porabijo za namene, za katere so bile pridobljene,
– prihodki od koncesijske dajatve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov od letne realizacije za posekan in prodan les v državnih gozdovih.
Če se v preteklem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnim programi v okviru področja proračunske porabe, če nastanejo zato utemeljeni razlogi in glede na dinamiko izvajanja investiciji in realizacije. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi med posameznimi proračunskimi postavkami in tudi med posameznimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter iz drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Iz istih razlogov lahko župan spremeni tudi naziv ter druge atribute posameznega projekta, če s tem bistveno ne spreminja njegove vsebine.
Med izvrševanjem proračuna Občina Loški Potok, finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 200,00 EUR po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za te namene.
Župan s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih z investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.252 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki s v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
V letu 2019 je predvidena zadolžitev občine iz povratnih sredstev 23. člena ZFO v višini 150.000 EUR za investicijo Obnova vodovoda Travnik.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 410-0009/2019-01
Hrib - Loški Potok, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost