Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

Št. 430-8/2019-2 Ob-1320/19, Stran 241
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 8. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/18) in 7. člena Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) ter Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR): Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet JR
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2019 z JR sofinancirajo:
– Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠOM prostočasno): 
– celoletni in občasni športni programi za otroke in mladino (do 5, do 15 in do 19 let),
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠOM usmerjeni):
– celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
– celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
– celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let),
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda. 
– Kakovostni šport (KŠ): 
– uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda. 
– Vrhunski šport (VŠ): 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda. 
– Šport invalidov (ŠI): 
– celoletni športni programi invalidov. 
– Športna rekreacija (RE): 
– celoletni športnorekreativni programi. 
– Šport starejših (ŠSta): 
– celoletni športni programi starejših. 
– Športni objekti in površine za šport v naravi:
– Obratovalni stroški športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
– Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ.
– Razvojne dejavnosti v športu:
– Izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
– Strokovna in informacijska podpora upravljanju športa. 
– Organiziranost v športu:
– Delovanje športnih društev, 
– Delovanje Zavoda za šport. 
– Športna promocija občine:
– Odmevnejši športni dosežki ekip in posameznikov v članski konkurenci.
3. Upravičeni izvajalci LPŠ
Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, delujejo za splošno koristen namen in
– zasebni športni delavci.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji,
– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
5. Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ: na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Zagorje ob Savi, ki so sestavni del LPŠ 2019.
6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev na JR znaša 116.200,00 €. Proračunska sredstva so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2019 in LPŠ za leto 2019.
7. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2019.
8. Razpisni rok: rok za prijavo na JR je do vključno: 11. 3. 2019.
9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR
Postopek JR vodi komisija za izvedbo JR.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo komisija opravila najkasneje v osmih dneh od zaključka JR in ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena!
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni športni program in/ali področje.
Predlagatelji bodo z odločbo direktorja občinske uprave o izidu JR obveščeni v roku osem dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2019.
10. Način dostave vlog
Vlogo za sofinanciranje športnih programov in/ali področij za leto 2019 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo (kopirana, podpisana in žigosana obrazca »Splošno« in »Izjava«) je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 4, 1410 Zagorje ob Savi.
Vloga mora biti pravilno označena, in sicer:
– polni naslov pošiljatelja
– pripis »Javni razpis – Šport 2019 – Ne odpiraj!«
– polni naslov prejemnika: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v vložišču občine zadnji dan roka do 12. ure.
Izpolnjeno dokumentacijo »Razpisni obrazci« z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je potrebno v razpisnem roku poslati na e-naslov: petra.mars@zagorje.si.
11. Kontaktne osebe za dodatne informacije
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Zagorje ob Savi.
Kontaktna oseba: Petra Mars (petra.mars@zagorje.si) in/ali Olaf Grbec (olaf.grbec@gmail.com).
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na občinski upravi v času uradnih ur.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost