Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

298. Uredba o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu, stran 679.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določijo pristojni organi za izvajanje in nadzor ter organ, pristojen za pomoč potrošnikom v primeru spora med potrošnikom in trgovcem, in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES (UL L št. 60 I z dne 2. 3. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 302/2018/EU).
2. člen 
(pristojni organi za izvajanje in nadzor) 
(1) Pristojni organ za izvajanje te uredbe in Uredbe 302/2018/EU je ministrstvo, pristojno za trg.
(2) Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 302/2018/EU in za vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 4. člena te uredbe je Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ).
(3) Nadzornemu organu na njegovo zahtevo in v okviru svojih zakonsko določenih nalog in pristojnosti nudita strokovno pomoč pri izvajanju nadzora po prejšnjem odstavku:
– Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, kadar gre za nadzor nad dostopom do spletnih vmesnikov iz 3. člena Uredbe 302/2018/EU, in
– Banka Slovenije, kadar gre za nadzor nad plačilnimi transakcijami iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 302/2018/EU.
3. člen 
(pristojni organ za pomoč potrošnikom) 
Pristojni organ za zagotavljanje pomoči potrošnikom v primeru spora med potrošnikom in trgovcem, ki bi nastal zaradi uporabe Uredbe 302/2018/EU, je Evropski potrošniški center Slovenija.
4. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. s tehnološkimi ukrepi ali drugače blokira ali omejuje dostop stranke do svojega spletnega vmesnika iz razlogov, povezanih s strankinim državljanstvom, krajem prebivališča ali krajem sedeža (prvi odstavek 3. člena Uredbe 302/2018/EU),
2. brez izrecnega soglasja stranke preusmeri stranko iz razlogov, povezanih s strankinim državljanstvom, krajem prebivališča ali krajem sedeža, na različico spletnega vmesnika, ki se od spletnega vmesnika, ki ga je stranka sprva želela obiskati, razlikuje po postavitvi, jeziku ali drugih lastnostih (drugi odstavek 3. člena Uredbe 302/2018/EU),
3. uporablja drugačne splošne pogoje za dostop do blaga in storitev iz razlogov, povezanih s strankinim državljanstvom, krajem prebivališča ali krajem sedeža (prvi odstavek 4. člena Uredbe 302/2018/EU), ali
4. uporablja drugačne pogoje za plačilno transakcijo iz razlogov, povezanih s strankinim državljanstvom, krajem prebivališča ali krajem sedeža (prvi odstavek 5. člena Uredbe 302/2018/EU).
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekršek iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa v znesku, višjem od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-1/2019
Ljubljana, dne 7. februarja 2019
EVA 2018-2130-0035
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost