Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

378. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 800.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 26/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18 in 84/18) se v 7. členu v drugem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. opravlja strokovno tehnične, organizacijske, razvojne in upravne naloge s področja gradenj in nadgradenj javne železniške infrastrukture, naloge razvoja javne železniške infrastrukture ter druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo železniški promet in javno železniško infrastrukturo,«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture.«.
V tretjem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. opravlja posebne strokovne naloge glede varstva morja,«.
Dosedanje 3., 4. in 5. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo se s to uredbo uskladita najpozneje v enem mesecu po začetku njene veljavnosti.
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-6/2019
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2018-3130-0056
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost