Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

12. Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018–2019, stran 52.

  
Na podlagi devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P 
o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018–2019 
1. člen
Potrdi se Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018–2019, sklenjen v Ljubljani 23. novembra 2018.
2. člen 
Program se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
PROGRAMME OF DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO FOR THE PERIOD 2018–2019 
The Republic of Slovenia and Montenegro (hereinafter: “the Parties”),
Based on the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro, signed on 7 February 2008,
Have agreed on the following:
I FUNDS EARMARKED FOR BILATERAL DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND MONTENEGRO FOR THE PERIOD 2018–2019 
Article 1 
The Government of the Republic of Slovenia has earmarked funds in the total amount of EUR 1.848,049 for bilateral development cooperation between the Republic of Slovenia and Montenegro in the period 2018–2019 in the Budget of the Republic of Slovenia for 2018 and the Budget of the Republic of Slovenia for 2019.
II DEVELOPMENT PROJECTS AIMED AT ENHANCING ECONOMIC AND SOCIAL INFRASTRUCTURE 
Article 2 
1. The Government of the Republic of Slovenia has earmarked funds in the approximate amount of EUR 1,344,177 for the period 2018–2019 in support of development projects aimed at enhancing economic and social infrastructure in Montenegro.
2. When selecting projects aimed at enhancing economic and social infrastructure, the Parties took into account the strategic priorities of Montenegro, which focus on sustainable development, ecology and environmental protection, with a special emphasis on the least developed parts of Montenegro.
3. In the period 2018–2019, the Parties plan to undertake the following new projects in the field of economic and social infrastructure:
1 Construction of a plant-based waste water treatment plant in Petnjica 
2 Construction of a plant-based waste water treatment plant in Andrijevica 
3 Construction of a transfer station for mixed municipal waste in Cetinje 
4. If any of the projects listed in paragraph 3 of this Article are not implemented and if the conditions for including additional projects are met, the Parties shall agree to add other projects to the list, which shall be agreed upon by the Parties in an Annex to this Agreement.
Article 3 
1. For projects aimed at enhancing economic and social infrastructure, the share of co-funding provided by the Republic of Slovenia shall generally not exceed 50% of the total value. The remaining funds shall be ensured by the relevant legal entity in the recipient country.
2. Any changes to the co-funding share must be authorised by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia on a case-by-case basis.
3. The recipient country shall decide at its own discretion on how to complete the financial construction of a project.
Article 4 
The recipient country shall select a contractor in accordance with its national legislation regulating public finances and public procurement. In special cases, when the Republic of Slovenia provides the majority of co-funding, the Centre for International Cooperation and Development, in agreement with the donation recipient, shall select a contractor on the basis of a call for applications published in the Republic of Slovenia in accordance with the Slovenian legislation governing public finances and public procurement.
III TECHNICAL ASSISTANCE 
Article 5 
The Parties have agreed to provide funds in the approximate amount of EUR 503,872 for technical assistance.
Article 6 
1. In the framework of the Republic of Slovenia's active support for Montenegro with regard to its prospective membership of the European Union and adoption of EU standards and norms, the Republic of Slovenia, through its ministries, their agencies, government offices and institutions, shall provide Montenegro with expert technical assistance in the total amount of up to EUR 183,872 in the period 2018–2019.
Article 7 
In the period 2018–2019, the Republic of Slovenia shall provide for Montenegro the training of internal auditors in the public sector worth EUR 320,000 to be implemented by the international organisation Center of Excellence in Finance.
IV OTHER FORMS OF COOPERATION 
Article 8 
1. The Parties shall promote development activities undertaken in Montenegro by NGOs from the Republic of Slovenia, and other forms of bilateral development cooperation, such as projects implemented at the regional level or for several partner countries simultaneously.
2. Furthermore, the Parties shall promote activities included in the Protocol between the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia and the Ministry of Education of Montenegro on Cooperation in the Field of Education, which was signed in Podgorica on 6 August 2015. According to the Protocol, citizens of the Republic of Slovenia and of Montenegro are entitled to receive education under the same conditions in either country, meaning that students from the two countries are exempt from paying the tuition fees charged to foreigners, i.e. that with regard to tuition fees for public higher education institutions, their status is equal to that of domestic students.
V FINAL PROVISIONS 
Article 9 
Specific activities and details regarding the implementation of the Programme shall be coordinated by the Joint Committee for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Foreign Affairs of Montenegro.
Article 10 
If any problems arise during the realisation of specific projects, the identification of additional development projects or other unforeseen developments in the Programme's implementation, the Parties may agree, via the Joint Committee or through other form of mutual communication, to amend the list of selected projects. Such arrangements relating to the modification of the list of selected projects shall be concluded in the form of an annex, which shall be an integral part of the Programme and enter into force in accordance with the provisions of Article 11 of the Programme.
Article 11 
The Programme shall be provisionally applied from the date of its signature. The Programme shall enter into force on the thirtieth day following its signature, and shall remain in force until 31 December 2019. Any activities still continuing and not concluded by 31 December 2019 shall be subject to the provisions of the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro until their conclusion, unless otherwise agreed by the Parties.
Done at Ljubljana on 23 November 2018 in two originals in the English language.
For the 
Government 
of the Republic of Slovenia 
 
Sabina Stadler Repnik (s)
Director General 
for Multilateral Affairs, 
Development Cooperation 
and International Law at the 
Ministry of Foreign Affairs 
For the 
Government 
of Montenegro 
 
Vujica Lazović, PhD (s)
Ambassador 
of Montenegro 
to the Republic of Slovenia 
 
PROGRAM MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE ZA OBDOBJE 2018–2019 
Republika Slovenija in Črna gora (v nadaljnjem besedilu: »pogodbenici«) sta se
na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju, podpisanega 7. februarja 2008,
dogovorili o naslednjem:
I PREDVIDENA SREDSTVA ZA DVOSTRANSKO RAZVOJNO SODELOVANJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČRNO GORO ZA OBDOBJE 2018–2019 
1. člen 
Vlada Republike Slovenije je v proračunu RS za leto 2018 in v proračunu RS za leto 2019 za dvostransko razvojno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro za obdobje 2018–2019 predvidela sredstva v skupni vrednosti 1.848.049 EUR.
II RAZVOJNI PROJEKTI ZA KREPITEV GOSPODARSKE IN DRUŽBENE INFRASTRUKTURE 
2. člen 
1. Vlada Republike Slovenije je za obdobje 2018–2019 predvidela sredstva v okvirni višini 1.344.177 EUR kot podporo razvojnim projektom za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture v Črni gori.
2. Pri izbiri projektov za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture sta pogodbenici upoštevali strateške prednostne usmeritve Črne gore, ki se osredotočajo na področje trajnostnega razvoja, ekologije in varovanja okolja, s posebnim poudarkom na najmanj razvitih delih Črne gore.
3. V obdobju 2018–2019 pogodbenici načrtujeta izvedbo naslednjih novih projektov s področja gospodarske in družbene infrastrukture:
1 Izgradnja rastlinske čistilne naprave za komunalne vode v naselju Petnjica 
2 Izgradnja rastlinske čistilne naprave za komunalne vode v naselju Andrijevica 
3 Postavitev pretovorne postaje za mešane komunalne odpadke v mestu Cetinje 
4. Če kateri od projektov, navedenih v tretjem odstavku tega člena, ne bo izveden in če bodo izpolnjeni pogoji za vključitev dodatnih projektov, se pogodbenici strinjata, da med izbrane projekte uvrstita tudi drug(e) projekt(e), o čemer se pogodbenici dogovorita v aneksu k temu programu.
3. člen 
1. Pri projektih za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture delež sofinanciranja Republike Slovenije običajno ne presega 50 odstotkov vrednosti. Preostala sredstva zagotovi pravni subjekt v državi prejemnici.
2. Morebitne spremembe deleža sofinanciranja mora za vsak primer posebej odobriti Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
3. Država prejemnica se samostojno odloči, kako bo zaprla finančno konstrukcijo projekta.
4. člen 
Država prejemnica izvajalca izbere v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, ki ureja javne finance in javna naročila. V posebnih primerih, ko večino sredstev prispeva Republika Slovenija, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj v dogovoru s prejemnikom donacije izbere izvajalca na podlagi razpisa, objavljenega v Republiki Sloveniji v skladu s slovensko zakonodajo s področja javnih financ in javnih naročil.
III TEHNIČNA POMOČ 
5. člen 
Pogodbenici se dogovorita, da za dejavnosti na področju tehnične pomoči zagotovita sredstva v okvirni višini 503.872 EUR.
6. člen 
1. V skladu z aktivno podporo Republike Slovenije članstvu Črne gore v Evropski uniji ter pri prevzemanju njenih standardov in normativov Republika Slovenija v obdobju 2018–2019 Črni gori zagotavlja strokovno tehnično pomoč v izvedbi ministrstev, njihovih organov v sestavi, vladnih služb in ustanov v skupni višini do 183.872 EUR.
7. člen 
V obdobju 2018–2019 Republika Slovenija Črni gori zagotovi izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja v višini 320.000 EUR v izvedbi mednarodne organizacije Center za razvoj financ.
IV DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 
8. člen 
1. Pogodbenici spodbujata razvojne dejavnosti nevladnih organizacij iz Republike Slovenije v Črni gori in druge oblike dvostranskega razvojnega sodelovanja, kot so projekti, ki se izvajajo regionalno ali za več partnerskih držav hkrati.
2. Prav tako pogodbenici spodbujata aktivnosti iz Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja, podpisanega v Podgorici 6. avgusta 2015, po katerem se državljani Republike Slovenije in Črne gore šolajo pod enakimi pogoji v drugi državi, kar tudi pomeni, da so študentje iz obeh držav upravičeni do oprostitve plačila šolnin za tujce oziroma so izenačeni z domačimi študenti glede plačila stroškov študija na javnih visokošolskih zavodih.
V KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Konkretne dejavnosti in podrobnosti izvajanja programa usklajuje Skupni odbor za razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve Črne gore.
10. člen 
Ob težavah pri izvajanju posameznega projekta, ali če se izkaže, da so potrebni dodatni razvojni projekti, ali pa se pri izvajanju programa pojavijo druge nepredvidene okoliščine, se pogodbenici lahko dogovorita za spremembo seznama izbranih projektov prek skupnega odbora ali druge oblike medsebojnega obveščanja. Takšni dogovori o spremembi seznama izbranih projektov se sklenejo v obliki aneksa, ki je sestavni del programa in začne veljati v skladu z določbami 11. člena programa.
11. člen 
Program se začasno uporablja od dneva podpisa. Program začne veljati trideseti dan po podpisu in velja do 31. decembra 2019. Dejavnosti, ki še potekajo in niso dokončane do 31. decembra 2019, se urejajo v skladu z določbami Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju do končne izvedbe, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
Podpisano v Ljubljani dne 23. novembra 2018 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za 
Vlado 
Republike Slovenije 
 
Sabina Stadler Repnik l.r.
Generalna direktorica 
za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu 
za zunanje zadeve
Za 
Vlado 
Črne gore 
 
dr. Vujica Lazović l.r.
Veleposlanik 
Črne gore 
v Republiki Sloveniji
 
3. člen 
Za izvajanje programa skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 51002-3/2019
Ljubljana, dne 7. februarja 2019
EVA 2018-1811-0126
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost