Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

336. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostanjevica na Krki, stran 719.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostanjevica na Krki 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi, določi sestava in delovno področje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljnjem besedilu: svet).
Svet, ki deluje kot strokovno posvetovalno telo župana, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti, za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela ter za humanejše odnose v prometu ter tesno sodelujejo z javno agencijo, ministrstvom, pristojnim za promet, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
2. člen 
Svet šteje pet članov, ki jih na predlog župana Občine Kostanjevica na Krki potrdi občinski svet. Svet sestavljajo:
– predstavnik osnovne šole,
– predstavnik staršev,
– predstavnik policijske postaje Krško,
– predstavnik skupnega prekrškovnega organa,
– predstavnik občinskega sveta.
Svet se imenuje za mandatno dobo štirih let vsakokratnega občinskega sveta. Člani sveta so lahko ponovno imenovani.
Na prvi seji sveta, ki jo skliče župan, člani sveta, na predlog župana, imenujejo predsednika sveta.
3. člen 
Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.
4. člen 
Svet opravlja zlasti sledeče naloge:
– preučuje in obravnava varnost v cestnem prometu ter predlaga pristojnim organom ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost v cestnem prometu,
– pospešuje in vzpodbuja aktivnosti prometne vzgoje v vrtcih in osnovni šoli,
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe,
– izdaja in razširja prometno vzgojno publikacijo in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– sodeluje s sveti drugih občin in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije,
– ugotavlja in preučuje stanje prometne varnosti na območju občine na državnih, občinskih in gozdnik cestah ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga ukrepe za ureditev in izboljšanje prometne varnosti občinskemu svetu, županu in občinski upravi.
5. člen 
Strokovno tehnične naloge ter administrativna opravila za svet zagotovi občinska uprava.
6. člen 
Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za prihodnje leto.
7. člen 
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se, na podlagi vsakoletnega programa dela sveta, zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobi sredstva tudi iz drugih virov.
8. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08 in 32/11).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019-1
Kostanjevica na Krki, dne 5. februarja 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost