Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

370. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, stran 752.

  
Na podlagi 123. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 11. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev elaborata št. 1638/U-8, ki je sestavni del Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 35/06, 1/16) (v nadaljevanju: SD ZN 31).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo sprememb akta in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Območje zazidalnega načrta IC INES Sevnica je umeščeno na jugozahodnem delu naselja Metni Vrh, ob levem bregu potoka Sevnična in ob regionalni cesti R2 424 Boštanj–Planina.
Na območju urejanja je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31.
Obravnavano območje je po podrobnejši namenski rabi prostora opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti z oznako CU.
Na delu območja ZN 31 je stavbno zemljišče v površini 1.527,00 m², s parc. štev. 496, k.o. 1371 – Metni Vrh, ki je v lasti Adrijane Žibert, Kvedrova cesta 31, 8290 Sevnica.
Na tem delu zemljiškega kompleksa stoji gostinsko-stanovanjski objekt. Investitor želi dozidati, rekonstruirati in spremeniti namembnost obstoječega objekta v oskrbni dom za potrebe registrirane dejavnosti Q 87.300 – dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb.
Ker so potrebe investitorja za gradnjo doma za varovanje ostarelih in invalidnih oseb, ki niso sposobni skrbeti sami zase ali ne želijo živeti samostojno drugačne od določb veljavnega ZN 31, je potrebno prostorski akt spremeniti v delu, ki se nanaša na navedeno zemljiško parcelo.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Predmet SD ZN 31 je del industrijske cone Ines in obsega zemljišče s parcelno številko 496, k.o. 1371 Metni Vrh v izmeri 1.527,00 m².
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD ZN 31 poteka v skladu določili 116.–119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
6. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave SD ZN31 4 in njegovih posameznih faz:
Faza
Nosilci
Roki/dni
sklep o pripravi
župan
februar 2019
objava sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije
Občina Sevnica
7
izdelava osnutka
izdelovalec
14 dni po izboru izdelovalca
pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje in prvih mnenj skladno z določili 110. in 111. člena ZUreP-2.
izdelovalec
30
usklajevanje s smernicami iz pridobljenih mnenj
izdelovalec, Občina Sevnica
5
pridobivanje odločbe o izdelavi CPVO 
izdelovalec
30
izdelava okoljskega poročila po potrebi)
izdelovalec OP
30–60
izdelava dopolnjenega osnutka 
izdelovalec
21 dni po prejemu vseh mnenj
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka SD ZN 31 v Uradnem listu Republike Slovenije
Občina Sevnica
14
javna razgrnitev in javna obravnava
izdelovalec, Občina Sevnica
30
priprava stališč do pripomb in predlogov
izdelovalec, Občina Sevnica
15
obravnava in sprejem stališč do pripomb na seji občinskega sveta
občinski svet
na prvi seji občinskega sveta
objava stališč do pripomb v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Sevnica
7
priprava predloga
izdelovalec
8 dni po potrditvi stališč do pripomb
pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
izdelovalec
30
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec
10 dni po prijemu vseh mnenj
obravnava in sprejem usklajenega predloga SD ZN 31 
občinski svet
na prvi seji občinskega sveta
objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije
Občina Sevnica
7
izdelava končnega dokumenta v šestih analognih vezanih izvodih in digitalnih obliki
izdelovalec
10 dni
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec SD ZN 31 na to ne more vplivati.
7. člen 
(navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki so pozvani za podajo mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
8. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
9. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
10. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
11. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
12. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
13. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave SD ZN 31 za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. in drugega odstavka 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave SD ZN 31 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.
8. člen 
(načrt vključevanje javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili 112. člena ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Pri pripravi SD ZN 31 sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: Žibert Adrijana s.p., Metni Vrh 41, 8290 Sevnica;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo SD ZN 31, geodetskega načrta v digitalni obliki, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu RS, financira investitor.
Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o SD ZN 31, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0018/2018
Sevnica, dne 11. februarja 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti