Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

372. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2019, stran 755.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18 in 39/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 12. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2019 
1. člen 
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2019 (Uradni list RS, št. 86/18) se tretji odstavek 3. člena spremeni, tako da se glasi:
»V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.515.569,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.268.207,61
70
DAVČNI PRIHODKI
2.054.027,98
700 Davki na dohodek in dobiček
1.885.091,00
703 Davki na premoženje
110.736,69
704 Domači davki na blago in storitve
54.334,61
706 Drugi davki
3.865,68
71
NEDAVČNI PRIHODKI
214.179,63
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
86.810,42
711 Takse in pristojbine
2.431,48
712 Globe in druge denarne kazni
16.264,11
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.977,26
714 Drugi nedavčni prihodki
93.696,36
72
KAPITALSKI PRIHODKI
192.488,50
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
55.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev
137.488,50
73
PREJETE DONACIJE
651,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
651,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
54.222,11
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
54.222,11
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.936.875,35
40
TEKOČI ODHODKI
632.753,13
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
172.072,65
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
28.341,35
402 Izdatki za blago in storitve
407.239,13
403 Plačila domačih obresti
11.100,00
409 Rezerve
14.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.071.061,58
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
789.490,73
412 Transferi nepridobitnim organizac. in ustanovam
57.518,66
413 Drugi tekoči domači transferi
224.052,19
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
233.060,64
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
233.060,64
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
578.693,87
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
15.370,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
15.370,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
15.370,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
155.835,81
55
ODPLAČILA DOLGA
155.835,81
550 Odplačila domačega dolga
155.835,81
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
438.228,06
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–155.835,81
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–578.693,87
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
« 
2. člen 
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2019 se 4. člen spremeni, tako da se glasi:
»Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.«
3. člen 
Ta sklep se vroči občinskemu svetu in nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-228/2018-7
Trebnje, dne 12. februarja 2019
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost