Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

306. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov, stran 693.

  
Za izvrševanje prvega in drugega odstavka 15. člena, 18. člena in tretjega odstavka 23. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
N A V O D I L O 
o spremembah in dopolnitvah Navodila o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov 
1. člen
V Navodilu o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov (Uradni list RS, št. 5/11) se v 1. členu za drugo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– postopek obravnave predlogov visokošolskih zavodov za uvrstitev študijskega programa za pridobitev izobrazbe med študijske programe, ki so določeni kot ustrezni za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: predlog visokošolskega zavoda) in priprave strokovnih podlag za obravnavo na strokovnem svetu.«.
2. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku za besedilom »pošljejo svoj predlog pristojnemu javnemu zavodu iz prejšnjega odstavka« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: pristojni javni zavod)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Predlagatelji, ki želijo uvrstiti na pristojni strokovni svet v obravnavo in sprejem znanja izvajalcev kot posamezni element programa na podlagi predloga visokošolskega zavoda, ga posredujejo pristojnemu javnemu zavodu, ki predlog visokošolskega zavoda predhodno obravnava.«.
3. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(predhodna obravnava predloga visokošolskega zavoda) 
Pristojni javni zavod predlog visokošolskega zavoda predhodno obravnava, če:
– je posredovan za posamezen študijski program za pridobitev izobrazbe posameznega visokošolskega zavoda,
– vsebuje natančno navedbo posameznih delovnih mest strokovnih delavcev v posameznih programih,
– ga posreduje matični visokošolski zavod ter priloži utemeljitev in pridobljena mnenja tistih visokošolskih zavodov, ki izvajajo ali so izvajali študijske programe za pridobitev izobrazbe, ki so določeni kot ustrezni za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja za posamezno delovno mesto strokovnega delavca v posameznih programih.
Če pristojni zavod prejme predlog visokošolskega zavoda, ki ni posredovana v skladu s prejšnjim odstavkom, o tem obvesti predlagatelja in ga pozove k dopolnitvi v določenem roku. Če predlagatelj predloga visokošolskega zavoda ne dopolni v določenem roku, pristojni zavod lahko zaključi obravnavo predloga visokošolskega zavoda.
Pristojni zavod predlog visokošolskega zavoda predhodno obravnava na ravni predmetnih oziroma področnih skupin, ki vključujejo strokovnjake s posameznega področja, lahko pa vključi tudi zunanjega eksperta.
Če pristojni javni zavod na podlagi predhodne obravnave ugotovi, da je predlog visokošolskega zavoda utemeljen in da je potrebna sprememba znanj izvajalcev kot posameznega elementa posameznega programa, pripravi ustrezne strokovne podlage za spremembo znanj izvajalcev kot predlog za obravnavo na strokovnih svetih. O tem obvesti predlagatelja in pristojni sektor ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
Če pristojni javni zavod na podlagi predhodne obravnave ugotovi, da je predlog visokošolskega zavoda utemeljen, a sprememba znanj izvajalcev kot posameznega elementa posameznega programa ni potrebna, o tem obvesti predlagatelja, pristojni sektor ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in strokovni svet.
Če pristojni javni zavod na podlagi predhodne obravnave ugotovi, da predlog visokošolskega zavoda ni utemeljen, o tem obvesti predlagatelja in pristojni sektor ministrstva, pristojnega za izobraževanje.«.
4. člen 
V 6., 9., 11. in 13. členu se besedilo »Ministrstvo za šolstvo in šport« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za izobraževanje,« v ustreznem sklonu, v drugem odstavku 13. člena pa se besedilo »Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za delo«.
5. člen 
V 10. členu se za besedilom, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar strokovni svet obravnava in sprejme predlog spremembe programa na podlagi predhodne obravnave predloga visokošolskega zavoda, ki jo opravi pristojni javni zavod, pristojni sektor ministrstva, pristojnega za izobraževanje, po uveljavitvi predpisa o sprejemu programa pripravi še ustrezne predpise, ki urejajo izobrazbo strokovnih delavcev.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-54/2018
Ljubljana, dne 15. januarja 2019
EVA 2018-3330-0047
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost