Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

346. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva, stran 727.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZpacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) je Občinski svet Občine Škofljica na 3. redni seji dne 31. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva 
1. člen 
(1) S tem odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva (v nadaljevanju: koncesijski akt) Občina Škofljica (v nadaljevanju: občina) določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju programa zobozdravstva.
(2) S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
(1) Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva na območju Občine Škofljica v predvidenem obsegu 1,00 tima za zobozdravstvo.
(2) Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe.
(3) Koncesija se podeli za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programov zdravstvene dejavnosti. Koncedent lahko na podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev in pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.
3. člen 
Javno službo, ki je predmet tega odloka lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
4. člen 
(1) Koncesija je pooblastilo, ki se za opravljanje javne zdravstvene službe podeli fizični ali pravni osebi.
(2) Na podlagi pooblastila občine, opravlja zdravstveno dejavnost na področju programa zobozdravstva, koncesionar. Zdravstveno dejavnost na področju programa zobozdravstva opravlja v svojem imenu in za svoj račun.
5. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju programa zobozdravstva, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
6. člen 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in tem koncesijskim aktom ter javnim razpisom. Vsebovati mora tudi osnutek koncesijske pogodbe.
(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani občine in/ali na portalu javnih naročil.
7. člen 
(1) Za pridobitev koncesije mora ponudnik izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnosti in javni razpis.
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in javnim razpisom.
8. člen 
(1) Koncesijo podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) O izbiri koncesionarja odloči občina z odločbo, s katero ponudniku, čigar ponudba je bila po merilih iz prejšnjega člena ocenjena najbolje, podeli koncesijo.
(3) V koncesijski odločbi se poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca vrste zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo še predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in uveljavljanje pravnega varstva. V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
9. člen 
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije koncedent in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije. Koncesionar mora voditi ločen izraz prihodkov in odhodkov ter sredstev in virov sredstev, ki se nanašajo na opravljanje koncesijske dejavnosti, od tistih, ki se nanašajo na opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
12. člen 
(1) Koncesijska pogodba preneha v primerih, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Koncesijska pogodba preneha tudi z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa in ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Na ta odlok podata soglasje ministrstvo, pristojno za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-02/2019
Škofljica, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost