Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

Ob-1273/19, Stran 256
Na podlagi javnega razpisa »Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v Občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe« naročnik/koncedent Občina Izola/Comune di Isola, Sončno nabrežje 8/ Riva del sole 8, 6310 Izola/Isola, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije podajo
prijavo 
za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola
Javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe (dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave) v Občini Izola, se izvaja na podlagi:
– Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3),
– Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola – UPB (Uradne objave občine Izola, št. 5/18),
– Odloka o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola (E-uradne objave Občine Izola, št. 1/2016) – v nadaljevanju Odlok,
– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
– Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., v nadaljevanju: GZ),
– ostalih veljavnih predpisov, ki urejajo področja gospodarske javne službe, ki je predmet javnega razpisa.
Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Naročnik/koncedent bo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola izbral prijavo enega prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev v skladu z 28. členom Odloka o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije v Občini Izola, in sicer z izdajo odločitve o oddaji naročila skladno z ZJN-3, ki ureja postopek oddaje javnih naročil. Zoper to obvestilo je dopustno pravno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Glede na to, da je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne službe, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, bo koncedent po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izbranemu prijavitelju/koncesionarju izdal odločbo, s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki je predmet tega razpisa.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primerih iz (b) točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3, postopek oddaje javnega naročila nadaljeval s konkurenčnim postopkom s pogajanji.
Naročnik si pridržuje pravico do izločitve prijav, ustavitve postopka, zavrnitve vseh prijav ali odstopa od izvedbe javnega naročila, v skladu z določili šestega odstavka 90. člena ZJN-3.
1. Prijavitelj/koncesionar
Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti pridobljena vsa predpisana dovoljenja.
V prijavi za izvedbo del prenove javne razsvetljave in pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Prijavo na javni razpis lahko poda tudi skupina prijaviteljev.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je Okolju prijazna prenova javne razsvetljave v Občini Izola in izvajanje gospodarske javne službe.
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno s pogoji in zahtevami razpisa dolžan izvesti prenovo javne razsvetljave in bo imel:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo iz prvega odstavka te točke na celotnem koncesijskem območju (koncesionarjev pravni monopol),
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem pooblastilu Občine Izola, vodenja investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Dobavo in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenovo javne razsvetljave koncesionar izvede skladno s Popisom del v Prilogi 2 razpisne dokumentacije. Prijavitelj se obvezuje, da bo izvedel najmanj tak obseg ukrepov, ki jih navaja Priloga 2 in bo obenem v celoti upošteval tehnične in druge značilnosti ukrepov, ki so navedene v tehničnih specifikacijah.
Natančnejši opis predmeta javnega razpisa ter pogoji za podelitev in izvajanje koncesije so podani v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani: www.izola.si.
3. Roki
Rok izvedbe dobave in postavitve naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenove javne razsvetljave je 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe, vendar najkasneje do 15. 12. 2019.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 15 let od dneva zapisniškega prevzema izvedenih del prenove javne razsvetljave (koncesijsko razmerje). Koncesijska pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank, koncesijsko obdobje pa začne teči z dnem primopredaje objektov in naprav javne razsvetljave v upravljanje in vzdrževanje.
4. Način ocenjevanja prijav in izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz odloka, javnega razpisa in razpisne dokumentacije za izvajanje razpisanih del izbral enega prijavitelja/skupino prijaviteljev, ki bo prejel skupno najvišje število točk.
Skupno število točk se izračuna tako, da se seštejejo točke, ki jih prijava posameznega prijavitelja prejme za vsako od meril, navedenih v nadaljevanju. Največje skupno število točk je 100.
Merila za izbor koncesionarja so:
– cena za opravljanje storitve javne službe v EUR z DDV: 50 točk,
– cena električne energije: 30 točk,
– višina deleža neto prihranka koncedenta (K): 20 točk.
5. Prijava
Prijavitelj mora glede na predmet javnega naročila podati prijavo za vsa razpisana dela. Delne ali variantne prijave se ne bodo upoštevale.
Prijava mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila. Prijavitelj mora skupaj s prijavo kot finančno zavarovanje za resnost prijave predložiti bianco menico z menično izjavo v višini 30.000 EUR na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije prijavitelj sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.
Javni razpis je objavljen tudi na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem ali angleškem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo prijaviteljem posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo objavljena na portalu javnih naročil najkasneje do vključno 19. 2. 2019 do 9. ure.
Prijave morajo biti vložene preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 13. 3. 2019 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 3. 2019 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Občina Izola 

AAA Zlata odličnost