Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško, stran 738.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14), sta Občinski svet Občine Krško, na svoji 2. seji, dne 31. 1. 2019, in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na svoji 2. seji, dne 5. 2. 2019, sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško 
1. člen 
V 5. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško (Uradni list RS, št. 78/11) se črta drugi odstavek.
2. člen 
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Svet zavoda ima devet članov. Sestavljajo ga:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Krško,
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki,
– en predstavnik, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– en predstavnik pacientov in
– trije predstavniki zaposlenih.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnika pacientov imenuje Skupni organ na podlagi izvedenega javnega poziva.
Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«.
3. člen 
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta javnega zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem javnega zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti
– ustanoviteljicama predlaga, da se del presežka prihodka nad odhodki javnega zavoda vrne ustanoviteljicama,
– nadzoruje finančno poslovanje javnega zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, jo potrdi in predloži Skupnemu organu v sprejetje,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt javnega zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo javnega zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov javnega zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke javnega zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu s tem zakonom,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje javnega zavoda,
– s soglasjem Skupnega organa imenuje direktorja,
– s soglasjem Skupnega organa razreši direktorja.
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.«.
4. člen 
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Člani sveta se imenujejo za pet let. Po preteku dobe so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Predsednik sveta se izvoli izmed članov sveta.«.
5. člen 
Prvi odstavek 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanje,
– vodi strokovno delo javnega zavoda,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja poročila o delu in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.«.
6. člen 
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi, na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem Skupnega organa.
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
– veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti,
– ima 5 let izkušenj na področju lekarniške dejavnosti.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju mandata premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest, na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.«.
7. člen 
Spremeni se 12. člen odloka tako, da se glasi:
»Če se na javni razpis ni prijavil nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, se javni razpis ponovi.
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto. Za vršilca dolžnosti direktorja veljajo pogoji, ki se zahtevajo za direktorja.«.
8. člen 
Spremeni se 18. člen odloka tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
Svet zavoda predlaga Skupnemu organu, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicama, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda. Ta sredstva smeta ustanoviteljici uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Sedanji direktor opravlja naloge direktorja do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
10. člen 
Sedanji člani sveta zavoda opravljajo naloge do imenovanje novega sveta. Nov svet zavoda mora biti konstituiran v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.
11. člen 
Zavod mora uskladiti statut zavoda in druge splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v 12 mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom in zakonom.
12. člen 
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.
13. člen 
Ta odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije sedežna občina. Odlok začne veljati 15. dan po objavi.
Št. 007-5/2010-O302
Krško, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 014-5/2010
Kostanjevica na Krki, dne 5. februarja 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost