Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

Ob-1305/19, Stran 253
Svet Osnovne šole Roje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 17. redne seje Sveta šole z dne 6. 2. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela bo najkasneje dne 1. 9. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: ustrezni pedagoški izobrazbi za delo z osebami s posebnimi potrebami, opravljenem nazivu – 5 let mentor, svetovalec ali svetnik, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – neobvezno, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite po pošti v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Osnovne šole Roje, Kettejeva 15, 1230 Domžale, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo osnovne šole s prilagojenim programom za mandatno obdobje ter predložiti kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Osnovne šole Roje Domžale

AAA Zlata odličnost