Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica, stran 720.

  
Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) ter 16. in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(pravna podlaga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta) 
S tem odlokom se v skladu s prvim odstavkom 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 51/13), sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/95, 97/01, 34/10, 30/11 in 84/15) – v nadaljevanju SDUN.
SDUN je pod številko 16249-00 izdelalo podjetje Savaprojekt Krško d.d..
2. člen 
(namen SDUN) 
S temi spremembami UN se na lokaciji stanovanjske hiše Ulica talcev 12 in Ulica talcev 12a omogoči dozidava obstoječe stanovanjske hiše Ulica talcev 12a v velikosti do 9,20 x 8,30 m (tlorisna dimenzija na stiku z zemljiščem).
II. VSEBINA SDUN 
3. člen 
(sestavni deli SDUN) 
Za 2.a člen se doda 2.b člen, ki se glasi:
»2.b člen 
Sestavni deli SDUN so:
A) ODLOK
B) GRAFIČNI DEL
B1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; M 1:5000
B2 Območje načrta z obstoječim parcelnim stanjem; M 1:500
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji; M 1:2500
B4 Ureditvena situacija s prerezom območja; M 1:500
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na GJI ter grajeno javno dobro; M 1:500
B6 Karta razredov poplavne nevarnosti; M 1:500
B7 Načrt parcelacije; M 1:500
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI Z OBRAZLOŽITVIJO IN UTEMELJITVIJO
D) PRILOGE
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Strokovne podlage
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D5 Povzetek za javnost«
4. člen 
(območje SDUN) 
V 3. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
»Območje SDUN v celoti obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 7649, 7650, 7651 in 60; vse k.o. Kostanjevica. Velikost območja znaša ca. 1699 m2
5. člen 
(namembnost objektov in površin) 
V 6. členu se doda šesti in sedmi odstavek, ki glasita:
»Na območju SDUN je zaradi pridobitve dodatnih bivalnih prostorov v stanovanjski hiši Ulica talcev 12a, načrtovana dozidava objekta v tlorisni velikosti do 8,30 x 9,20 m + strešni napušči. Dozidava se izvede v podaljšku obstoječe stavbe. Da se razbije monotonost oziroma velika dolžina objekta, se lahko na vhodni fasadi v podstrešju izvede gank/balkon z leseno ograjo, ki posnema tipiko obstoječega ganka na stanovanjski hiši Ulica talcev 12. Pritlični del dozidave se pomakne v notranjost tako, da je gank/balkon v podstrešju poenoten z daljšo linijo stanovanjske hiše Ulica talcev 12a. Naklon in kritina strehe dozidave mora biti poenotena z obstoječo hišo. Del strešine, kjer je načrtovan gank/balkon, se skrajša. Dodatna osvetlitev podstrešnega dela celotne stavbe Ulica talcev 12a se izvede s strešnimi okni v ravnini strešine. Dostop do objekta je obstoječ. Dvorišče se tlakuje ali ostane v makadamski izvedbi, ostale površine se ohranijo zatravljene.
V sklopu dvorišča stanovanjske hiše Ulica talcev 12 in 12a se lahko postavijo dopolnilni objekti v skladu s tem odlokom.«
6. člen 
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine) 
V 10.a členu se za prvim odstavkom doda dva odstavka, ki glasita:
»Na območju SDUN ter v območju vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
– EŠD 262 Kostanjevica na Krki – Mestno jedro (spomenik);
– EŠD 263 Kostanjevica na krki – Arheološko najdišče Kostanjevica (spomenik).
Pri posegih na območju SDUN je potrebno upoštevati naslednje kulturnovarstvene pogoje:
– dozidava k stanovanjski hiši Ulica talcev 12a se izvede v skladu z idejno zasnovo št. 16249-00, november 2016, ki jo je izdelal Savaprojekt Krško d.d. Morebitna manjša odstopanja pri zunanjem oblikovanju stavbe mora potrditi pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine z izdajo kulturnovarstvenega soglasja;
– zaradi varstva arheoloških ostalin je treba ob gradnji (rušitvi in novi gradnji) zagotoviti arheološke raziskave.«
7. člen 
(splošni pogoji za prenovo grajene strukture) 
Za 13.a členom se doda 13.b člen, ki glasi:
»13.b člen 
Načrtovana dozidava stanovanjske hiše Ulica talcev 12a mora biti oblikovno poenotena z osnovno stavbo in mora upoštevati posebne prostorsko izvedbene pogoje glede velikosti in oblikovanja, navedene v nadaljevanju. Če posebni prostorsko izvedbeni pogoji niso določeni, se upoštevajo določila 13. člena tega odloka.
Posebni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja objektov v območju SDUN:
– obstoječa stavba Ulica talcev 12 se ohrani v obstoječih vertikalnih in horizontalnih gabaritih. Možno je le vzdrževanje ali nadomestna gradnja (rušitev in nova gradnja) obstoječe stavbe v okviru obstoječih gabaritov in na isti lokaciji.
– Gradbena linija: v nadaljevanju daljše stranice stanovanjske hiše Ulica talcev 12a;
– Glavni vhod: z dvorišče strani;
– Horizontalni gabarit dozidave: v skladu z grafičnim načrtom je prikazan maksimalni gabarit, ki znaša 9,20 x 8,30 m (tlorisna dimenzija na stiku z zemljiščem);
– Kota pritličja obstoječih stavb: se ohranijo obstoječe;
– Kota pritličja dozidave: 151,40 m n.v.. Določeno koto pritličja dozidave je dopustno nadvišati za 30 cm;
– Vertikalni gabarit dozidave: pritličje + izkoriščeno podstrešje (mansarda) s kolenčnim zidom 1,52 m. Sleme ne sme presegati slemena stanovanjske hiše Ulica talcev 12a;
– Napušč dozidave: maksimalno 0,5 m oziroma poenoten z napuščem obstoječe stanovanjske hiše Ulica talcev 12a;
– Streha dozidave ter njen naklon: enaka kot na stanovanjski hiši Ulica talcev 12a (simetrična dvokapnica v naklonu 33°). V delu ganka/balkona se strešina skrajša;
– Kritina: kot na območju UN in poenotena s streho stanovanjske hiše Ulica talcev 12a (opečni zareznik, temno rdeče barve);
– Osvetlitev podstrešja: strešna okna v ravnini strešine, po celotni dolžini dozidave se lahko izvede gank/balkon pri čemer se strešino ustrezno skrajša;
– Fasade: svetli odtenki – po usmeritvah zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– Objektov ni možno podkletiti.«
8. člen 
V 14. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Odprtine za okna in vrata na stanovanjski hiši Ulica talcev 12a in njeni dozidavi so lahko tudi moderno oblikovane (razmerje stranic poljubno). V mansardi dozidave se po daljši stranici dozidave na dvoriščni strani lahko izvede gank/balkon. Streha nad gankom se lahko zalomi v notranjost mansarde tako, da se lahko vgradi balkonska vrata v standardni višini.«
9. člen 
V 21. členu se na koncu prvega odstavka izbriše pika in doda besedilo:
», 7649 in 7650.«
V 21. členu se doda šesti odstavek, ki glasi:
»Obstoječa stavba Ulica talcev 12 in 12a se ohranita v obstoječih vertikalnih in horizontalnih gabaritih.«
10. člen 
V 22. členu se doda peti odstavek, ki glasi:
»Na območju SDUN se poleg dozidave k stanovanjski hiši Ulica talcev 12a, dovoli tudi gradnja ostalih objektov kot dopolnilnih k osnovnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti). Ti dopolnilni objekti se postavijo v skladu s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost ter pod pogoji tega odloka. Dopolnilne stavbe se gradijo na parcelah namenjenih gradnji osnovnih stavb na določenem dvorišču. Dovoli se gradnja garaže, drvarnice, lope, ute, nadstreška za motorna vozila, senčnice, letne kuhinje, vetrolova nad glavnim vhodom v stavbo, ograje, podpornega zidu, rezervoarja za gorivo ali deževnico ter priključke na objekte GJI. Dovoljena je postavitev samo ene dopolnilne stavbe iste vrste. Velikost dopolnilnih stavb je do 50 m2 in morajo biti oblikovno in pri izbiri materialov ter barv usklajeni z osnovnimi stavbami na parceli. Lahko so tudi lesene. Strehe dopolnilnih stavb so lahko ravne oziroma so enake (naklon in kritina) kot na osnovni stavbi. Ograje so lahko višine do 2 m in morajo biti transparentne kovinske ali lesene. Lahko so izvedene na parapetnem zidu višine do 0,5 m, pri čemer skupna višina ograje ne sme presegati 2 m. Oporni zidovi morajo biti kamniti, obloženi s kamnito oblogo ali ozelenjeni s plezalkami. Minimalni odmik stavbe od sosednje parcelne meje (tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih podzemnih in nadzemnih delov objekta) je 1,5 m. S soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa je ta odmik lahko manjši. Rezervoarji so lahko od sosednje parcelne meje odmaknjeni minimalno 0,5 m. Ograje in podporni zidovi se gradijo s takšnim odmikom od sosednje parcele, da z gradnjo in vzdrževanjem ne posegamo na sosednjo parcelo. Če je sklenjen medsebojni sporazum z lastnikom sosednjega zemljišča o medsebojni uporabi in vzdrževanju predmetnega objekta, se le-ta lahko gradi na parcelni meji.«
11. člen 
V 52. členu se tretja in četrta alineja prvega odstavka nadomestita z novima tako, da glasita:
»– parkirišče pri severnem mostu na parcelni št. 814/2, 814/3, 1740/12, 1782/34, 817/7 za osebne avtomobile, avtodome in avtobuse;
– parkirišče pri športno rekreacijskem centru na parcelni št. 804, 811/1, 237/3, 237/1, 808/1 za osebne avtomobile in avtodome.«
12. člen 
(rušitve) 
V 63. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Na območju SDUN se odstrani lesena lopa na dvoriščni strani stanovanjske stavbe Ulica talcev 12a.«
13. člen 
(požarno varstvo) 
V 65.a členu se šesti odstavek črta.
14. člen 
Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki glasi:
»67.a člen 
(varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost in plazljivost terena) 
Za območje Kostanjevice na Krki s širšo okolico so bile na podlagi hidrološko hidravličnega elaborata št. 7-S/17, izdelal ISprojekt d.o.o., januar 2018, izdelane karte razredov poplavne ogroženosti.
Območje SDUN, kjer je predvidena pozidava, se nahaja na območju razreda majhne poplavne nevarnosti, kjer je v skladu z veljavno zakonodajo dovoljena gradnja enostanovanjskih stavb. Severni del območja SDUN se sicer nahaja na območju razreda srednje poplavne nevarnosti, vendar na tem območju pozidava ni predvidena, hkrati pa se predvidena dozidava nahaja na območju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoječem naselju, zato vpliv načrtovanega posega v prostoru ne bo bistven. Posegi na območju SDUN se lahko izvajajo le na podlagi vodnega soglasja pristojnega ministrstva.
Omilitveni ukrep: Volumen stavbe, ki bo posegal na območje razredov poplavne nevarnosti, je potrebno nadomestiti na način, da se v sklopu območja SDUN obstoječ teren zniža za enak volumen. Znižanje terena se izvede na območju obstoječih zelenih površin (glej grafične priloge).
Skladno s prikazom stanja prostora območje ni erozijsko ogroženo in ni plazljivo.«
III. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(vpogled v SDUN) 
SDUN je stalno na vpogled na Občini Kostanjevica na Krki in na Upravni enoti Krško.
16. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-4/2016
Kostanjevica na Krki, dne 5. februarja 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost