Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

362. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora, stran 744.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in dvanajste alineje 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 2. redni seji dne 11. februarja 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora 
1. člen 
V Pravilniku o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 33/03, 96/05, 29/07 in 34/21) se v prvem odstavku 5. člena prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija podžupana se v plačni razred uvrsti skladno z veljavno zakonodajo.«.
2. člen 
Za drugim odstavkom 8. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru odsotnosti člana delovnega telesa občinskega sveta je do sejnine upravičen svetnik, ki na podlagi pisnega pooblastila vodje svetniške skupine na seji delovnega telesa nadomešča odsotnega člana delovnega telesa občinskega sveta.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače za poklicno opravljanje funkcije župana, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«.
4. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
Članom občinskega sveta, ki ne soglašajo s prevzemom v uporabo prenosnega računalnika v lasti Občine Litija, se prizna pravica do zneska v višini 10 EUR/mesec neto kot oblika pavšalnega nadomestila za stroške, ki jih takšni člani občinskega sveta imajo iz naslova uporabe lastnih računalnikov za opravljanje nalog občinskega svetnika.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso hkrati člani občinskega sveta, se prizna pravica do zneska v višini 10 EUR neto na posamezno sejo delovnega telesa občinskega sveta kot oblika pavšalnega nadomestila za stroške, ki jih takšni člani delovnega telesa imajo iz naslova uporabe lastnih računalnikov za opravljanje nalog člana delovnega telesa občinskega sveta.«.
5. člen 
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plače, plačila, sejnine in povračila stroškov po tem pravilniku se na podlagi obračuna, ki ga pripravi skrbnik proračunske postavke, izplačujejo 30. dan od dneva dogodka, v zvezi s katerim je pravica do plače, plačila, sejnine in povračila stroškov nastala. Ne glede na navedeno se sejnine za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, vključno s stroški, nastalimi v zvezi z udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, izplačujejo 30. dan od dneva seje občinskega sveta, v zvezi s katero je bila seja delovnega telesa občinskega sveta sklicana.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek se pavšalno nadomestilo za stroške, ki jih člani občinskega sveta, ki ne soglašajo s prevzemom v uporabo prenosnega računalnika v lasti Občine Litija, imajo iz naslova uporabe lastnih računalnikov za opravljanje nalog občinskega svetnika, izplačuje petega v mesecu za pretekli mesec.«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 719-1/2019
Litija, dne 11. februarja 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost