Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

304. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali, stran 690.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali 
1. člen 
V Pravilniku o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali (Uradni list RS, št. 6/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali pri dajanju na trg, uvozu ter tranzitu živali in proizvodov iz akvakulture, preventivne ukrepe za preprečevanje bolezni pri živalih iz akvakulture ter ukrepe v primeru suma ali pojava določenih bolezni vodnih živali v skladu z Direktivo Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih pri vodnih živalih (UL L št. 328 z dne 24. 11. 2006, str. 14), razveljavljeno z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/88/ES).«.
2. člen 
V 16. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na določbo točke b) petega odstavka tega člena lahko krapske vrste rib izvirajo tudi iz ribogojnice z zdravstvenim statusom, ki je vsaj enak statusu odprtih voda, kamor se jih izpusti.«.
3. člen 
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradni veterinar ob prisotnosti strokovnega delavca NVI opravi epizootiološko poizvedbo, če preiskave iz prvega odstavka prejšnjega člena pokažejo prisotnost bolezni iz Dela II Priloge IV Direktive 2006/88/ES.«.
4. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(ukrepi) 
(1) Uradni veterinar potrdi prisotnost neeksotične bolezni na podlagi pozitivnega rezultata laboratorijskih preiskav.
(2) Po potrditvi uradni veterinar razglasi ribogojnico za okuženo in odredi naslednje ukrepe:
a) vzpostavitev območja z omejitvami okrog okužene ribogojnice; meje območja z omejitvami, ki zajema okuženo in ogroženo območje, določi uradni veterinar na podlagi pisnega predloga strokovnega delavca NVI;
b) omejitev premikov rib z območja z omejitvami; ribe se lahko vnesejo v druge ribogojnice le ob upoštevanju pravil za premike med različnimi zdravstvenimi statusi v skladu z drugim odstavkom 43. člena tega pravilnika ali se izlovijo in mrtve na ledu ter očiščene prodajo za prehrano ljudi;
c) odstranjevanje rib v skladu z Uredbo 1069/2009/ES; nosilec dejavnosti mora o odstranitvi poginulih rib predhodno obvestiti uradnega veterinarja, ki glede na vrsto proizvodnje in tveganje, ki ga ribe predstavljajo za nadaljnje širjenje bolezni, določi primerno časovno obdobje za odstranitev;
č) drugi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni glede na epizootiološko situacijo oziroma oceno tveganja, ki ga okužena ribogojnica predstavlja tako za druge ribogojnice kot tudi za odprte vode.
(3) Če se na območju z omejitvami iz točke a) prejšnjega odstavka nahajajo ribogojnice z dovzetnimi vrstami rib, kjer prisotnost neeksotične bolezni ni bila ugotovljena, uradni veterinar za te ribogojnice odredi klinični pregled, ki ga enkrat mesečno opravi strokovni delavec NVI. Klinični pregledi se opravljajo, dokler temperatura vode ne preseže 14 °C in dokler je vzpostavljeno območje z omejitvami.
(4) Če območje z omejitvami iz točke a) drugega odstavka tega člena sega na območje dveh ali več OU Uprave, odredi ukrepe na tem območju generalni direktor Uprave.
(5) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena veljajo, dokler prisotnost neeksotične bolezni v ribogojnici ni izključena, kar ugotovi uradni veterinar.
(6) Za območja gojenja mehkužcev in ribogojnic, ki gojijo rake, se smiselno uporabljajo določbe tega člena glede na epizootiološko situacijo oziroma oceno tveganja.«.
5. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen 
(sanacija ribogojnice) 
(1) Če ribogojnica, v kateri je bila potrjena prisotnost neeksotične bolezni, ogroža zdravstveni status druge ribogojnice, kompartmenta ali cone, uradni veterinar nosilcu dejavnosti odredi sanacijo ribogojnice. Program sanacije pripravi NVI.
(2) Če ribogojnica iz prejšnjega odstavka ne ogroža zdravstvenega statusa druge ribogojnice, kompartmenta ali cone, nosilec dejavnosti pa želi izvesti sanacijo, pošlje vlogo za pripravo programa sanacije na NVI.
(3) NVI pošlje program sanacije iz prvega in drugega odstavka tega člena v odobritev pristojnemu OU Uprave.
(4) Program sanacije mora zajemati vsaj naslednje ukrepe:
a) odstranitev vseh rib iz okužene ribogojnice;
b) čiščenje in razkuževanje;
c) začasno prekinitev proizvodnje, ki ne sme biti krajša od šestih tednov, v skladu z 32. členom tega pravilnika;
č) ponovno naselitev rib, ki morajo izvirati iz ribogojnice z zdravstvenim statusom »prost bolezni«, in
d) vzorčenje 30 rib dvakrat v razmaku vsaj šestih mesecev, tako da se zajame spomladansko in jesensko obdobje.
(5) Po uspešno zaključeni sanaciji se zdravstveni status ribogojnice iz »okuženega« spremeni v »nepoznan«.«.
6. člen 
V 40. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če pogoji za nadaljevanje programa nadzora, določeni v delu II Priloge V Direktive 2006/88/ES, niso več izpolnjeni, GU Uprave prekliče odobreni program. Nosilec dejavnosti, ki želi ponovno začeti program nadzora z namenom pridobitve zdravstvenega statusa »prost bolezni«, pošlje na GU Uprave vlogo v skladu s 44. členom tega pravilnika.«.
7. člen 
V 46. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vzorčenje iz prejšnjega odstavka se izvede v skladu z Izvedbenim sklepom komisije (EU) 2015/1554 z dne 11. septembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Direktive 2006/88/ES v zvezi z zahtevami za metode nadzora in diagnostične metode (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu Diagnostični priročnik).«.
8. člen 
V 49. členu se v prvem odstavku besedilo »v skladu z Odločbo 2001/183/ES« nadomesti z besedilom »v skladu z Diagnostičnim priročnikom«.
9. člen 
V 52. členu se število »2018« nadomesti s številom »2022«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-149/2018
Ljubljana, dne 7. februarja 2019
EVA 2018-2330-0067
Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost