Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

365. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika, stran 747.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 3. seji dne 24. januarja 2019 sprejel
O D L O K 
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: enkratna denarna pomoč) staršem oziroma zakonitim zastopnikom novorojenega otroka z območja Občine Metlika, določa upravičence, prejemnike, višino enkratne denarne pomoči, postopek za uveljavljanje ter pogoje in način dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem oziroma zakonitemu zastopniku novorojenega otroka zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI 
4. člen 
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca.
(2) Za pridobitev enkratne denarne pomoči morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– upravičenec ima stalno prebivališče na območju Občine Metlika vsaj leto dni pred rojstvom novorojenca in na dan oddaje vloge,
– novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na istem naslovu kot upravičenec.
(3) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je lahko tudi druga oseba, ki je na dan vložitve vloge zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa in pod pogoji, ki so opredeljeni v drugem odstavku tega člena.
5. člen 
Upravičenec, ki že prejme enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči v Občini Metlika.
III. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
6. člen 
(1) Višina enkratne denarne pomoči znaša 100,00 EUR za novorojenca.
(2) Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Metlika.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
7. člen 
(1) Pravico do enkratne denarne pomoči upravičenec uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi župan.
(2) Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna denarna pomoč uveljavlja. Po preteku šestmesečnega roka se vloga kot prepozna s sklepom zavrže.
(3) Pisno vlogo upravičenec pošlje ali jo vloži v sprejemni pisarni Občine Metlika.
8. člen 
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne pomoči, skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, vodi občinska uprava.
(2) Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, ki so potrebni za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
(3) Občinska uprava o dodelitvi enkratne denarne pomoči odloči z upravno odločbo najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Odločba se pošlje upravičencu z osebno vročitvijo po pošti.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni od dneva vročitve dopustna pritožba, ki se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan. Odločitev o pritožbi je dokončna.
(5) Enkratna denarna pomoč se upravičencu izplača na osebni bančni račun v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
9. člen 
Prejemnik enkratne denarne pomoči je dolžan vrniti znesek prejete enkratne denarne pomoči vključno z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedenih neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 89/12).
11. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-4/2019
Metlika, dne 24. januarja 2019
 
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti