Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

314. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje, stran 703.

  
Na podlagi 110. člena v zvezi s 123. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).
2. člen 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) S Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) je območje sprememb in dopolnitev ZN opredeljeno kot območje javnih služb (šolstvo, zdravstvo, uprave, javne službe).
(2) Odlok o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08, 75/12, 15/16 in 27/17) določa v 3. členu funkcije območij.
(3) Območje »kare 7« je v celoti izgrajeno. Objekti so po namembnosti namenjeni stanovanjem, poslovni in storitveni, zdravstveni ter šolski dejavnosti, ki pa je trenutno opuščena. V prostoru se pojavlja stihija predvsem zaradi neurejenega parkiranja, ki je sicer regulirano z zapornico in namenjeno stanovalcem, neurejenega pol javnega parka ter neurejenih zbirnih odjemnih mestih za komunalne odpadke.
(4) Območje sprememb in dopolnitev ZN predstavlja stavba na naslovu Vodnikova ulica 14, s parcelno številko 2095, k.o. 1077 Celje. Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN načrtuje na obravnavani parceli zgraditi oskrbovana stanovanja (klasifikacija stavb razred CCSI:1130, Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine). Za izvedbo le-teh je potrebna rekonstrukcija stavbe, gradnja novega prizidka na severnem delu za potrebe vhoda, vertikalnih komunikacij, zunanjih teras in servisnih prostorov ter dvig kolenčnega zidu stavbe zaradi boljšega izkoristka podstrešnega prostora in izvedbe njegove osvetlitve. V sklopu tega je potrebno na novo urediti tudi okolico stavbe, kar zajema umestitev večjega deleža zelenih površin, izboljšati sistem pešpoti z zasaditvijo drevoredov, urediti mirujoči promet z dovozi in intervencijami urediti zbirna odjemna mesta za komunalne odpadke.
(5) Tolerance, ki jih podaja ZN, so znotraj izraženih gradbenih linij. Glede na navedeno je potrebno za vzpostavitev oskrbovanih stanovanj na obravnavani parceli dopolniti ZN.
3. člen 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo ZN se k stavbi Vodnikova ulica 14 umešča nov prizidek ter načrtuje zunanja ureditev. Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema zemljišča s parcelnimi številkami: 2090, 2091/1, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2100, vse k.o. 1077 Celje. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi investitor. V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati IDP Ureditev dela območja kare 7 – SMJ Celje, izdelal MOBILE – ARCH, d.o.o., št. projekta 10/19, januar 2019, smernice nosilcev urejanja prostora ter izhodišča veljavnih prostorskih aktov Mestne občine Celje.
(2) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, mora investitor med pripravo osnutka spremembe in dopolnitve ZN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(roki za pripravo spremembe in dopolnitve ZN) 
(1) Roki za pripravo spremembe in dopolnitve ZN in njegovih posameznih faz so naslednji:
Župan sprejem sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve ZN, objava sklepa na spletnih straneh MOC
januar 2019
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje 
30 dni
Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
21 dni
Pridobivanje konkretnih smernic NUP 
30 dni, hkrati 
s fazo 2
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN
60 dni po prejemu vseh smernic 
iz faze 4
Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze 5
Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
Objava osnutka sprememb in dopolnitev ZN in OP (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO) na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek sprememb in dopolnitev ZN in mnenj NUP o ustreznosti OP 
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO)
30 dni
10 
Dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN in OP (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO ) na podlagi mnenj iz faze 8
30 dni
11 
Objava osnutka sprememb in dopolnitev ZN in OP (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO ) na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava
30 dni
12 
Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti
15 dni
13 
Izdelava predloga sprememb in dopolnitev ZN na podlagi stališč iz faze 12
30 dni / po prejemu stališč
14 
Objava predloga sprememb in dopolnitev ZN in OP (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO ) na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek sprememb in dopolnitev ZN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi 8) 
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
15 
Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze 14) 
16 
Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe sprememb in dopolnitev ZN na okolju sprejemljivi (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO )
17 
Sprejem sprememb in dopolnitev ZN (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze 14 in ugotovitvi MOP iz faze 16, da so vplivi izvedbe predloga akta na okolje sprejemljivi
na redni seji MS
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to nima vpliva.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana;
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije;
4. Vodovod – kanalizacija, javno podjetje d.o.o.;
5. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje;
6. Simbio d.o.o. Celje;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje.
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje, in sicer:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
– Zavod RS za varstvo narave;
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za kulturo.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
(1) Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje.
(2) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave spremembe in dopolnitve ZN zagotovi pobudnik in investitor podjetje Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. člen 
(določitev objave) 
Mestna občina Celje skladno z ZUreP-2 objavi ta sklep na svetovnem spletu: https://moc.celje.si/prostorsko- nacrtovanje/8-staticne-strani/5850-planiranje-in-urejanje- prostora-sklepi
Št. 3505-4/2018-1
Celje, dne 20. januarja 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti