Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

Št. 90/2019 Ob-1293/19, Stran 253
Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 23. 1. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo pet let; predvideni začetek dela bo 15. 9. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje in javno upravo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni, opis dosedanjih delovnih izkušenj, kratek življenjepis) pošljite v 10 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Svet vrtcev Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

AAA Zlata odličnost