Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

342. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok, stran 725.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter 7. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17), 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 – ZIPRS1617), prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSZ), 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US in 57/12) je Občinski svet Občine Loški Potok na 3. seji dne 31. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 75/17).
2. člen 
Spremeni se 5. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila, določa veljaven prostorski akt. Delijo se na tri skupine:
– 1. skupina:
območje ureditvenega načrta v naselju Hrib - Loški Potok,
– 2. skupina:
naselja Hrib - Loški Potok, Mali Log, Retje, Srednja vas - Loški Potok, Šegova vas, Travnik, Lazec, Podpreska, Draga, Srednja vas pri Dragi,
– 3. skupina:
območja, ki niso v 1. ali 2. skupini.
(2) Območje ureditvenega načrta v naselju Hrib - Loški Potok vsebuje naslednje enote urejanja prostora: Hr15, Hr17, Hr18, Hr19, Hr20 in Hr21.
(3) Meje območij iz prejšnjega člena tega odloka so določene in razvidne iz grafične karte, ki je na vpogled na Občini Loški Potok. Pregledna karta območij je priloga tega odloka.«
3. člen 
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 423-0001/2017-02
Hrib - Loški Potok, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost