Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

316. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 706.

  
Na podlagi 244. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18, v nadaljevanju: ZCes-1) 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 3. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo: vodohrane, črpališča in objekte ter naprave za odvajanje in čiščenje voda, dele kategoriziranih poti in cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti in prometnih površin:
Katastrska občina
Parc. št.
Vrsta nepremičnine v naravi
1535-Črnomelj
786/5
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
4847/5
Javna pot, JP 556401
1536-Talčji Vrh
4847/7
Javna pot, JP 556401
1536-Talčji Vrh
4787/32
Lokalna cesta, LC 054151
1536-Talčji Vrh
4879/5
Lokalna cesta, LC 054151
1536-Talčji Vrh
720/2
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
720/3
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
719
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
718/4
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
718/6
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
715/4
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
720/4
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
904/5
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
905/2
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
5468
Ne-kategorizirana javna pot
1536-Talčji Vrh
2286/2
Vodohran 
1536-Talčji Vrh
2286/3
Vodohran 
1539-Mavrlen
1517/4
Javna pot, JP 556231
1541-Loka
2590/2
Javna pot, JP 554061
1541-Loka
2126/12
Javna pot, JP 554131
1541-Loka
180/3
Javna pot, JP 556191
1541-Loka
2611/3
Javna pot, JP 554301
1541-Loka
2611/4
Javna pot, JP 554301
1541-Loka
2023/2
Javna pot, JP 554601
1541-Loka
1254/27
Javna pot, JP 554262
1541-Loka
1494/10
Dostopna pot do vodohrana
1541-Loka
1498/7
Dostopna pot do vodohrana
1541-Loka
1498/10
Vodohran – funkcionalno zemljišče
1542-Zastava
1166/2
Ne-kategorizirana javna pot
1542-Zastava
1165/2
Ne-kategorizirana javna pot
1542-Zastava
1365/2
Ne-kategorizirana javna pot
1542-Zastava
1366/2
Ne-kategorizirana javna pot
1542-Zastava
1367/2
Ne-kategorizirana javna pot
1544-Griblje
656/2
Javna pot, JP 554674
1547-Butoraj
2987/2
Javna pot, JP 555661
1550-Dragatuš
4775/2
Črpališče (fekalna kanalizacija)
1552-Adlešiči
24/21
Črpališče (vodovod)
1552-Adlešiči
4170/29
Hidro postaja 
1554-Hrast pri Vinici
2280/3
Lokalna cesta, LC054091
1554-Hrast pri Vinici
1589/4
Lokalna cesta, LC 054130
1554-Hrast pri Vinici
1590/2
Lokalna cesta, LC 054130
1554-Hrast pri Vinici
2091/2
Lokalna cesta, LC 054130
1559-Radenci
888/3
Lokalna cesta, LC 054121
1559-Radenci
890/3
Lokalna cesta, LC 054121
1559-Radenci
890/4
Lokalna cesta, LC 054121
1559-Radenci
889/3
Lokalna cesta, LC 054121
1559-Radenci
889/4
Lokalna cesta, LC 054121
1560-Sinji Vrh
847/3
Vodohran z dostopno potjo
1560-Sinji Vrh
847/2
Dostopna pot do vodohrana
1560-Sinji Vrh
846/5
Dostopna pot do vodohrana
1561-Damelj
1177
Javna pot, JP 555821
1561-Damelj
1023/2
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
1041/7
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
1041/8
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
907/4
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
1071/3
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
1072/6
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
977/26
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
1040/2
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
1050/2
Lokalna cesta, LC 054371
1561-Damelj
734/4
Črpališče (vodovod)
1563-Vinica
259/6
Čistilna naprava
1563-Vinica
259/7
Čistilna naprava
1563-Vinica
549/16
Javna pot, JP 555362
1563-Vinica
548/6
Ne-kategorizirana javna pot
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Črnomelj. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-8/2019
Črnomelj, dne 29. januarja 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek l.r.

AAA Zlata odličnost