Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

371. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj, stran 754.

  
Na podlagi 123. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 7. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09, 85/11) (v nadaljevanju SD OPPN 2).
Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo sprememb akta in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
Območje poslovne cone ob hidroelektrarni Boštanj je umeščeno na severozahodnem robu naselja Boštanj, na desnem bregu reke Save, ob glavni državni cesti G1-5 Zidani Most–Krško–Drnovo. Na območju poslovne cone je v veljavi Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (v nadaljevanju: OPPN).
Obravnavano območje je po podrobni namenski rabi prostora opredeljeno kot površine za industrijo z oznako IP.
Na delu območja OPPN je stavbno zemljišče v površini 9.429,00 m², s parc. štev. 295/18, 295/22, 295/20, 295/19, 295/30, 295/31, vse k.o. 1381 – Boštanj, ki je v lasti podjetja Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj.
Na tem delu zemljiškega kompleksa želi investitor zgraditi betonarno, separacijo in proizvodno skladiščni objekt za opravljanje svoje dejavnosti. Ker so potrebe investitorja za gradnjo navedenih objektov drugačne od določb veljavnega OPPN, je potrebno spremeniti OPPN v delu, ki se nanaša na navedene zemljiške parcele.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Predmet SD OPPN 2 je del poslovne cone ob HE Boštanj in obsega zemljišče s parcelnimi številkami 295/18, 295/22, 295/20, 295/19, 295/30, 295/31, 295/21, vse k.o. 1381 – Boštanj, v skupni izmeri 11.017,00 m².
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD OPPN 2 poteka v skladu določili 116.–119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
6. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave SD OPPN 2 in njegovih posameznih faz:
Faza
Nosilci
Roki/dni
sklep o pripravi
župan
februar 2019
objava sklepa v Uradnem listu RS
Občina Sevnica 
7
izdelava osnutka
izdelovalec 
14 dni po izboru izdelovalca
pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje in prvih mnenj skladno z določili 110. in 111. člena ZUreP-2.
izdelovalec 
30
usklajevanje s smernicami iz pridobljenih mnenj
izdelovalec, Občina Sevnica
5
pridobivanje odločbe o izdelavi CPVO 
izdelovalec 
30
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelovalec OP
30–60
izdelava dopolnjenega osnutka 
izdelovalec 
21 dni po prejemu vseh mnenj
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka SD OPPN 2 v Uradnem listu RS
Občina Sevnica
14
javna razgrnitev in javna obravnava
izdelovalec, 
Občina Sevnica
30
priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave
izdelovalec, 
Občina Sevnica
15
obravnava in sprejem stališč do pripomb na seji občinskega sveta
občinski svet 
na prvi seji občinskega sveta
objava stališč do pripomb v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Sevnica
7
priprava predloga
izdelovalec
8 dni po potrditvi stališč do pripomb
pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
izdelovalec
30
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec 
10 dni po prijemu vseh mnenj
sprejem usklajenega predloga SD OPPN 2 
občinski svet 
na prvi seji občinskega sveta
objava odloka v Uradnem listu RS
Občina Sevnica 
7
izdelava končnega dokumenta v šestih analognih vezanih izvodih in digitalnih obliki
izdelovalec
10 dni
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec SD OPPN 2 na to ne more vplivati.
7. člen 
(navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki so pozvani za podajo mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
7. Infra d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem;
8. Eles, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
9. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
10.Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
11. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana;
12. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
13. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
14. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
15. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave SD OPPN 2 za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. in drugega odstavka 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. če pa se v postopku priprave SD OPPN 2 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.
8. člen 
(načrt vključevanje javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili 112. člena ZUreP-2.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljana) 
Pri pripravi SD OPPN 2 sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo SD OPPN 2, geodetskega načrta v digitalni obliki, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu Republike Slovenije, financira investitor.
Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o SD OPPN 2, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0022/2018
Sevnica, dne 7. februarja 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost