Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

374. Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora, stran 758.

  
Na podlagi osmega odstavka 26. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora 
l. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen) 
S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), in določa:
– obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati pošiljatelj, prevzemnik in organizator prevoza pri izvozu, iznosu, uvozu ali vnosu pošiljk odpadnih kovin v Republiko Slovenijo, pri tranzitu pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem in pri domačem prometu s pošiljkami odpadnih kovin;
– obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati upravljalci večjih poštnih centrov, letališč, pristanišč;
– obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati odpadi in predelovalni obrati odpadnih kovin, in sicer zbiralci odpadkov v zbirnih centrih, izvajalci obdelave odpadnih kovin v napravah za obdelavo odpadkov, izvajalci obdelave odpadne električne in elektronske opreme v obratih za obdelavo te opreme ter upravljavci centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki v teh centrih;
– ukrepe, da se preprečita čezmerna izpostavljenost delavcev in prebivalstva ter kontaminacija okolja zaradi nezadostnega nadzora nad viri sevanja neznanega izvora ter da se prepreči večja premoženjska škoda ob odpravljanju posledic zaradi kontaminacije nad predpisano mejo.
2. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta uredba se uporablja za odpadne kovine, ki nastajajo v Republiki Sloveniji in zunaj nje ter so namenjene v skladiščenje pred njihovo nadaljnjo obdelavo ali neposredno v predelavo v napravo za proizvodnjo železa, jekla ali barvnih kovin v Republiki Sloveniji oziroma v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali tretjih državah ter za odpadno električno in elektronsko opremo, in sicer neposredno pred njeno obdelavo.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za pošiljke odpadnih kovin, ki so v Republiki Sloveniji v tranzitu in za uvoz blaga in pošiljk, ki bi bile lahko radioaktivno kontaminirane ali bi vsebovale vire sevanja neznanega izvora, nanje pa bi naleteli upravljavci večjih poštnih centrov, letališč in pristanišč.
(3) Za vprašanja v zvezi z ravnanjem pri pošiljanju odpadnih kovin, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo predpisi, ki urejajo pošiljke odpadkov.
(4) Za vprašanja v zvezi s predelavo odpadnih kovin v napravah za proizvodnjo železa, jekla ali barvnih kovin, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo predpis, ki ureja odpadke, predpis, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak, in predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode.
(5) Za vprašanja v zvezi z odpadno električno in elektronsko opremo, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo.
(6) Za vprašanja v zvezi z meritvami radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, odpadne električne in elektronske opreme in drugega blaga in pošiljk, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljata predpis, ki ureja monitoring radioaktivnosti, in predpis, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa;
2. iznos pošiljke odpadnih kovin iz Republike Slovenije je iznos le-te v države članice EU, pošiljka pa ima carinski status unijskega blaga;
3. izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk (v nadaljnjem besedilu: izvajalec meritev) je fizična ali pravna oseba, ki je pridobila pooblastilo za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme in uvoženega blaga na podlagi predpisa, ki ureja monitoring radioaktivnosti;
4. meritve radioaktivnosti so meritve hitrosti doze sevanja gama;
5. nevarni vir sevanja je vir sevanja, določen v uredbi, ki ureja sevalne dejavnosti;
6. notranji promet pošiljke odpadnih kovin je pošiljka odpadnih kovin med pošiljateljem in prevzemnikom odpadnih kovin v Republiki Sloveniji;
7. odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: OEEO) je določena v predpisu, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
8. odpadne kovine so odpadne kovine in zlitine s seznama odpadkov, ki je določen v prilogi Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov, skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov, skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3; Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44; Sklep 2014/955/EU), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/532/ES), ki so v celoti določene s šestmestno kodo za odpadek in z ustrezno dvomestno ali štirimestno kodo naslovov naslednjih poglavij, kjer je večja verjetnost, da je v pošiljki odpadkov lahko (nehote) tudi radioaktivna snov oziroma se zazna povišano sevanje: 02 (02 01 10), 10, 12, 15 (15 01 04), 16 (16 02), 17 (17 04), 19 (19 10), 19 (19 12 02 in 19 12 03) in 20 (20 01 40);
9. organizator prevoza je fizična ali pravna oseba, ki organizira prevoz ali opravlja druge storitve v zvezi s prevozom pošiljk odpadnih kovin ali drugega blaga;
10. poročilo o meritvah radioaktivnosti pošiljke (v nadaljnjem besedilu: poročilo o meritvah) je poročilo o izvedbi meritev radioaktivnosti pošiljk, ki ga izdela izvajalec meritev v skladu s to uredbo;
11. pošiljatelj je fizična ali pravna oseba, ki pošilja pošiljko odpadnih kovin ali drugega blaga;
12. pošiljka je pošiljka odpadnih kovin ali drugega blaga, ki naj bi jo pošiljatelj dobavil prevzemniku in je lahko v eni ali več enotah za prevoz, na primer v zabojnikih; v primeru poštnih centrov, letališč in pristanišč je pošiljka vsakršno blago in predmeti, ki bi lahko bili radioaktivno kontaminirani ali bi vsebovali vire sevanja neznanega izvora;
13. predelava odpadnih kovin obsega za namen te uredbe pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadnih kovin kot postopek predelave odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke;
14. prevzemnik je fizična ali pravna oseba, ki prejme pošiljko odpadnih kovin ali drugega blaga;
15. tranzit pošiljke odpadnih kovin čez Republiko Slovenijo je prevoz iz držav članic EU v druge države članice EU ali v tretje države in iz tretjih držav v države članice EU;
16. večji poštni centri so za namen te uredbe vsi tisti poštni in logistični centri, v katere vstopajo ali skozi njih prehajajo pošiljke neunijskega blaga;
17. vnos pošiljke odpadnih kovin, ki prihajajo v Republiko Slovenijo, je vnos le-te iz države članice EU, pošiljka pa ima carinski status unijskega blaga.
ll. ZAVEZANCI IN NJIHOVE OBVEZNOSTI 
4. člen 
(obveznosti prevzemnika pošiljke odpadnih kovin pri uvozu, vnosu in notranjem prometu) 
(1) Prevzemnik mora zagotoviti, da izvajalec meritev v skladu z 8. členom te uredbe in v skladu s programom meritev izvede meritve radioaktivnosti vsake pošiljke odpadnih kovin, ki se uvozijo ali vnesejo v Republiko Slovenijo iz druge države članice EU ali tretjih držav. Prevzemnik mora od izvajalca meritev pridobiti poročilo o teh meritvah.
(2) Kadar gre v primerih iz prejšnjega odstavka za uvoz pošiljk odpadnih kovin, mora prevzemnik ali njegov zastopnik pred sprostitvijo v prost promet za te pošiljke predložiti poročilo o meritvah carinskemu organu.
(3) Prevzemnik mora za vsako pošiljko odpadnih kovin v notranjem prometu zagotoviti, da izvajalec meritev v skladu s svojim programom meritev izvede meritev radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin, preden začne prevzemnik predelavati odpadne kovine iz take pošiljke. Prevzemnik mora od izvajalca meritev pridobiti poročilo o meritvah, če izmerjene vrednosti radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin presegajo vrednosti iz 8. člena te uredbe.
(4) Prevzemnik poravnava vse stroške izvedbe meritve radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin, ki se izvajajo v zvezi s pošiljko odpadnih kovin, prav tako pa tudi vse morebitne stroške ukrepov varstva pred sevanji, ki mu jih odredi inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost, v zvezi z ravnanjem s pošiljko odpadnih kovin.
(5) Prevzemnik mora poročilo o meritvah hraniti najmanj tri leta od njegove izdaje.
5. člen 
(obveznosti pošiljatelja pošiljke odpadnih kovin v primeru izvoza ali iznosa) 
Določbe prvega, četrtega in petega odstavka prejšnjega člena se smiselno uporabljajo v primeru izvoza ali iznosa pošiljke odpadnih kovin iz Republike Slovenije v drugo državo članico EU ali v tretjo državo, pri čemer vse obveznosti prevzemnika iz navedenega člena prevzame pošiljatelj pošiljke odpadnih kovin.
6. člen 
(obveznosti organizatorja prevoza pošiljke odpadnih kovin ali drugega blaga v tranzitu) 
(1) Če je bil organizator prevoza pošiljke odpadnih kovin ali drugega blaga, ki je organiziral njen tranzit čez Republiko Slovenijo, obveščen, da so pristojni organi države članice EU ali tretje države zavrnili nadaljnji prevoz oziroma vnos ali uvoz te pošiljke zaradi povišane radioaktivnosti, mora v najkrajšem mogočem času obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost, o zavrnitvi pošiljke in morebitnih ukrepih, ki so mu bili v zvezi z zavrnitvijo odrejeni.
(2) Organizator prevoza pošiljke iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti izvedbo in poravnati vse stroške ukrepov varstva pred sevanji oziroma ukrepov varovanja, ki mu jih odredi inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost, v zvezi z ravnanjem z zavrnjeno pošiljko.
(3) Pri ravnanju z zavrnjenimi pošiljkami v tranzitu zavezujejo organizatorja prevoza poleg ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena smiselno tudi zahteve in obveznosti iz 8. člena te uredbe.
7. člen 
(drugi zavezanci za meritve) 
(1) Poleg zavezancev iz 4., 5. in 6. člena te uredbe so zavezanci za izvajanje meritev pošiljk po tej uredbi tudi:
a) upravljavci večjih poštnih centrov, letališč in pristanišč, čez katere poteka uvoz blaga in pošiljk, ki bi bile lahko radioaktivno kontaminirane ali bi vsebovale vire sevanja neznanega izvora. Ti upravljavci so naslednji:
– Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (upravljavec: Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom),
– Letališče Edvarda Rusjana Maribor (upravljavec: AERODROM MARIBOR d. o. o., Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas),
– Letališče Portorož (upravljavec: AERODROM PORTOROŽ, d. o. o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje),
– Pristanišče za mednarodni promet v Kopru (upravljavec prekladanja: koncesionar LUKA KOPER, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper,
– upravljavci vseh poštnih centrov, kot so opredeljeni v 16. točki 3. člena te uredbe;
b) izvajalci obdelave odpadnih kovin, ki so vključeni v proizvodnjo in predelavo kovin iz priloge 1 točka 2.2 do 2.5 iz Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, prenovitev) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 158 z dne 19. 6. 2012, str. 25);
c) izvajalci obdelave OEEO iz predpisa, ki ureja ravnanje z OEEO;
č) upravljavci centrov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo zagotoviti izvedbo meritev radioaktivnosti pošiljk v skladu z 8. členom te uredbe, zagotoviti izdelavo poročila o meritvah v skladu z 9. členom te uredbe in zagotoviti izdelavo letnega poročila o meritvah v skladu z 10. členom te uredbe.
III. PRAVILA RAVNANJA PRI POŠILJANJU 
8. člen 
(meritve, obveščanje, ukrepi in spremljanje) 
(1) Meritve radioaktivnosti pošiljk lahko izvaja samo izvajalec meritev, ki je pridobil pooblastilo za izvajalca meritev po predpisu, ki ureja monitoring radioaktivnosti.
(2) Merilna oprema za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka mora ustrezati merilom, ki so predpisana v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Če izvajalec meritev na podlagi meritev radioaktivnosti ugotovi, da hitrost doze na površini pošiljke več kot za 50 odstotkov presega hitrost doze naravnega ozadja, mora v najkrajšem mogočem času obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost. Obvestilo mora vsebovati celovito informacijo, kot jo opredeljuje 9. člen te uredbe.
(4) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka mora izvajalec meritev obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost, tudi v drugih posebnih primerih, ko bi z merilno opremo zaznal manjše preseganje hitrosti doze naravnega ozadja, a utemeljeno sumil, da je v pošiljki vir sevanja, ko bi s svojo opremo zaznal druge vrste sevanja (npr. sevanje beta, nevtronsko sevanje), površinsko kontaminacijo ali identificiral na podlagi meritve vsebnost radionuklidov, ki so neskladni s pošiljko.
(5) Če izvajalec meritev na podlagi meritev radioaktivnosti ugotovi, da je hitrost doze na površini pošiljke večja od 5 µSv/h (oziroma 50-krat večja od hitrosti doze naravnega ozadja) ali da je hitrost doze na mestu voznika oziroma spremljevalnega osebja večja od 0,5 µSv/h (oziroma 5-krat večja od hitrosti doze naravnega ozadja), mora prevzemnik na svoje stroške nemudoma zagotoviti ukrepe varstva pred sevanji na kraju, na katerem je pošiljka, če mu jih odredi inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(6) Prevzemnik mora tudi v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena na svoje stroške zagotoviti ukrepe, če mu jih odredi inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(7) Če gre v primeru iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena za uvoz, carinski organ pošiljke ne sprosti v prosti promet, prevzemnik pa zagotovi njeno vrnitev pošiljatelju, pri čemer organ, pristojen za jedrsko varnost, o tem obvesti pristojni upravni organ države, iz katere je pošiljka izvorno prišla, in dodatno pristojni upravni organ države, v katero se pošiljka vrača, če to ni hkrati tudi izvorna država.
(8) Če gre v primeru iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena za vnos pošiljke, prevzemnik pa zagotovi njeno vrnitev pošiljatelju, organ, pristojen za jedrsko varnost, o tem obvesti pristojni upravni organ države, iz katere je pošiljka izvorno prišla, in dodatno pristojni upravni organ države, v katero se pošiljka vrača, če to ni hkrati tudi izvorna država.
(9) Če je kraj odpreme pošiljke iz sedmega in osmega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji, organ, pristojen za jedrsko varnost, odredi ukrepe varstva pred sevanjem osebi, ki je pošiljko odpremila.
(10) Poleg zagotovitve ukrepov varstva pred sevanji iz petega in šestega odstavka tega člena lahko inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost, odredi tudi ukrepe varovanja, če se glede na značilnosti primera presodi, da gre za nevarne vire sevanja ali jedrske snovi.
9. člen 
(poročilo o meritvah) 
(1) Poročilo o meritvah izdela izvajalec meritev.
(2) Poročilo o meritvah vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj in datum meritve;
– izvajalca meritve radioaktivnosti;
– vrsto odpadnih kovin ali drugega blaga v pošiljki;
– količino odpadnih kovin ali drugega blaga v pošiljki;
– pošiljatelja pošiljke;
– prevoznika pošiljke;
– organizatorja prevoza pošiljke;
– prevzemnika pošiljke;
– registrsko številko motornega ali priklopnega vozila, če gre za cestni prevoz, ali številko tovorne listine železniškega vagona, če gre za pošiljanje po železnici;
– hitrost doze naravnega ozadja na lokaciji meritev;
– opis, kako so bile morebitne izmerjene povišane hitrosti doz odmerkov prostorsko razporejene po površini pošiljke (enakomerno, na enem samem mestu ipd.);
– najvišjo izmerjeno hitrost doze na površini pošiljke;
– izmerjeno hitrost doze na mestu voznika oziroma na mestu spremljevalnega osebja;
– uporabljeni merilnik sevanja;
– predlog ukrepov varstva pred sevanjem.
(3) Poročilo o meritvah je obvezno za vse primere, pri katerih so meritve radioaktivnosti ugotovile, da hitrost doze na površini pošiljke presega vrednosti, določene v tretjem odstavku 8. člena, in za primere iz četrtega in petega odstavka 8. člena te uredbe.
(4) Poročilo o meritvah je enakovredno certifikatu o opravljenem testu radioaktivnosti, kot je opredeljen v Uredbi Sveta (EU) št. 333/2011 z dne 31. marca 2011 o merilih za določitev, kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2011, str. 2) in v Uredbi Komisije (EU) št. 715/2013 z dne 25. julija 2013 o merilih za določitev, kdaj odpadni baker preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 201 z dne 26. 7. 2013, str. 14).
(5) Izvajalec meritev mora eno kopijo poročila o meritvah hraniti najmanj tri leta od njegove izdaje.
10. člen 
(letno poročilo o meritvah) 
(1) Izvajalec meritev iz 8. člena te uredbe mora najpozneje do 31. januarja v tekočem letu organu, pristojnemu za jedrsko varnost, predložiti letno poročilo o meritvah za preteklo leto in v njem navesti najmanj podatke o:
– številu in vrsti pošiljk, za katere je zagotovil meritev radioaktivnosti;
– rezultatih meritev radioaktivnosti pošiljk, ki so bile identificirane zaradi preseganja vrednosti, določene v tretjem, četrtem ali petem odstavku 8. člena te uredbe, in ali so bili odrejeni ukrepi iz petega, šestega, devetega ali desetega odstavka 8. člena te uredbe;
– zavezancih iz 7. člena te uredbe, za katere so opravili meritve (če izvajalec meritev ni hkrati tudi zavezanec), in o datumih opravljenih meritev iz prejšnje alineje.
(2) Podatki o količinah blaga in drugi podatki iz prve alineje prejšnjega odstavka so lahko podani tudi kot ocena ali v obliki zbirnega povzetka (npr. za letališča ali pristanišče).
(3) Letno poročilo o meritvah lahko vsebuje tudi grafično prilogo, analize, podatke in fotografije pošiljk odpadnih kovin, OEEO ali drugega blaga iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR 
11. člen 
(nadzor) 
Izvajanje te uredbe na področju sevalne varnosti nadzirajo inšpektorji organa, pristojnega za jedrsko varnost, ob sprostitvi blaga v prost promet pa carinski organ.
V. KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin (Uradni list RS, št. 84/07).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen 
(začetek uporabe) 
Določbe 7. in 10. člena te uredbe se začnejo uporabljati dvanajst mesecev po uveljavitvi te uredbe, razen za izvajalce iz točke b) prvega odstavka 7. člena te uredbe, ki so hkrati tudi prevzemniki v skladu s 4. členom te uredbe.
Št. 00719-4/2019
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2018-2550-0024
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost