Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

315. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj, stran 704.

  
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 3. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj 
I. 
Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč se izračuna na podlagi bonitetnih točk ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča:
Dejanska raba
Katastrski razred
Območje bonitete zemljišč
Letna zakupnina (v EUR/ha)
vrt
1–8
1–100
169,76
njiva
1–3
65–100
124,67
njiva
4–6
35–64
113,46
njiva
7–8
1–34
96,14
travnik
1–2
50–100
107,69
travnik
3–4
40–49
90,25
travnik
5–6
25–39
73,75
travnik
7–8
1–24
56,47
pašnik
1–2
50–100
45,35
pašnik
3–4
30–49
33,77
pašnik
5–8
1–29
22,81
pašnik – poraščen z gozdnim drevjem
1–8
1–100
11,38
sadovnjak
1–4
40–100
142,30
sadovnjak
5–8
1–39
113,46
vinograd
1–3
65–100
142,30
vinograd
4–6
35–64
113,46
vinograd
7–8
1–34
85,01
obore za živali
1–100
11,38
ostalo (gozdni robovi, brežine)
1–100
5,69
*upošteva se število bonitetnih točk iz katastrske evidence, razen če se ugotovi drugačna raba ali drugačna proizvodna sposobnost zemljišč, kot je določeno v katastru, se določi višina zakupnine na podlagi dejanskega stanja.
**dejanska raba »pašnik« se nanaša tudi na travnate površine z dejansko rabo travnik, ki pa jih ni mogoče strojno obdelati.
1. Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišč. Prva ponudba se določi po ceni, določeni v tem ceniku. V primeru, da zemljišče na podlagi podane javne ponudbe ni bilo oddano v zakup, se lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 30 % glede na ceno, določeno v prvi ponudbi.
2. O znižanju plačila zakupnine zaradi razlogov iz prejšnje točke tega sklepa oziroma drugih razlogov (npr. drugačna raba ipd.), odloča župan ob sklenitvi pogodbe.
3. V kolikor nastopi obveznost plačila DDV-ja ga plača zakupnik.
4. Za določitev zakupnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun zakupnin. Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev zakupnine bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, se za določitev zakupnin upošteva opravljena cenitev.
II. 
Cenik najemnin (zakupnin) za zemljišča, ki se nahajajo v poselitvenem območju:
Območje
Letna najemnina (v EUR/m2)
Ožje območje mesta Črnomelj
1,40
Območje mesta Črnomelj – izven središča
1,20
Širše območje mesta Črnomelj (Svibnik, okolica Loke, Vojna vas, Kanižarica)
0,90
Večja naselja v Občini Črnomelj (Vinica, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči)
0,60
Ostali kraji v Občini Črnomelj
0,30
Najemne pogodbe se sklepajo za stavbna zemljišča in druga zemljišča, za namene, ki so v skladu z lokacijsko informacijo. Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača najemnik.
Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko gre za zemljišča, ki se po namenski rabi nahajajo znotraj območja stavbnih zemljišč, uporabljajo pa se izključno za kmetijsko pridelavo ali pa so to v naravi zemljišča v zaraščanju in se ne uporabljajo, niti se ne dajejo v najem za namene, ki so opredeljeni v lokacijski informaciji, za višino najemnine lahko upošteva najemnina po ceniku iz I. točke, o čemer odloča župan ob sklenitvi pogodbe.
Za določitev najemnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun najemnin. Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev najemnine bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, se za določitev najemnine upošteva opravljena cenitev.
III. 
Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma obremenitev kmetijskih zemljišč:
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na kmetijskih zemljiščih se upošteva odškodnina/m2 opredeljena v naslednji tabeli:
Dejanska kultura
Odškodnina (v EUR/m2)
vrt
2,41
njiva
2,41
travnik
1,35
pašnik
0,47
sadovnjak
2,41
vinograd
2,41
gozd
0,94
V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini določi po tekočem metru.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot 40,00 EUR.
Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev odškodnine oziroma nadomestila bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, ali kadar cenitev zahteva stranka, se za določitev odškodnine oziroma nadomestila upošteva cenitev.
Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
IV. 
Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma obremenitev ostalih zemljišč:
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v poselitvenem območju, ki so ali zazidljiva ali pa niso predvidena za gradnjo in so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.) se upošteva odškodnina/m2 opredeljena v naslednji tabeli:
Območje
Odškodnina (v EUR/m2)
Območje mesta Črnomelj
9,00
Širše območje mesta Črnomelj (Svibnik, okolica Loke, Vojna vas, Kanižarica)
7,00
Večja naselja v Občini Črnomelj (Vinica, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči)
3,50
Ostali kraji v Občini Črnomelj
2,00
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v kmetijskem območju, ki so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.) se upošteva odškodnina kot je opredeljena zgoraj, vendar zmanjšano za 50 %.
V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini določi po tekočem metru.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot 40,00 EUR.
Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev odškodnine oziroma nadomestila bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, ali kadar cenitev zahteva stranka, se za določitev odškodnine oziroma nadomestila upošteva cenitev.
Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
V. 
Oprostitev plačila odškodnine oziroma nadomestila za uporabo oziroma obremenitev zemljišč:
Morebitne oprostitve ali znižanja najemnin oziroma zakupnin in odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma obremenitev zemljišč se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo, o njih pa odloča župan ob sklenitvi pogodbe.
VI. 
Določitev najemnin in odškodnin oziroma nadomestil za namen oglaševanja:
V primerih, ko se na zemljiščih v lasti Občine Črnomelj ustanavljajo stvarne pravice za namen oglaševanja ali se zemljišča, ki so v lasti Občine Črnomelj, za namen oglaševanja oddajo v najem, se višina odškodnin oziroma nadomestil za ustanovitev stvarnih pravic oziroma višina najemnin ne obračuna po ceniku, ki je naveden v tem sklepu, pač pa na podlagi veljavnega Odloka o občinskih taksah v Občini Črnomelj, Posebni del: Tarife občinskih taks (Uradni list RS, št. 65/07, 2/15, 32/16, 3/17, 5/18, 2/19).
VII. 
Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj stopi v veljavo z dnem sprejetja s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta sklep velja do sprejetja novega sklepa, ki ureja višino odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj, oziroma do preklica.
Št. 478-352/2018
Črnomelj, dne 29. januarja 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek l.r.

AAA Zlata odličnost