Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1921. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
1922. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1923. Uredba o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore
1924. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije

Sklepi

1872. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Dresdnu, v Zvezni republiki Nemčiji
1873. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Dresdnu, v Zvezni republiki Nemčiji
1874. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu, v Republiki Avstriji
1875. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Düsseldorfu
1876. Sklep o zaprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v New Yorku

Drugi akti

1877. Odločba o imenovanju Iztoka Krumpaka na mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1878. Odločba o imenovanju Natalije Pogorevc Mlakar na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu

MINISTRSTVA

1879. Pravilnik o uniformah Slovenske vojske
1880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1881. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
1882. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zemljiškem pismu

USTAVNO SODIŠČE

1883. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 2. člena ter četrti in peti odstavek 34. člena  Zakona o brezplačni pravni pomoči niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1885. Poročilo o izidu volitev v svet in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2012

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1886. Sklep o ceni najema mrliške vežice Bistrica ob Sotli
1887. Sklep o letni ceni najema grobov na pokopališču Bistrica ob Sotli

Braslovče

1888. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 14 – Žovneško jezero
1889. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 13 – dvorec Žovnek

Dobrepolje

1890. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrepolje
1891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje

Grad

1892. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Grad

Kamnik

1893. Sklep o začetku priprave OPPN za območje K-3 Graben – del

Kobarid

1920. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid

Krško

1894. Odlok o javnem redu in miru v občini Krško

Laško

1895. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN območja Laško desni breg z oznako KC1a

Mirna

1896. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna

Murska Sobota

1897. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota
1898. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine
1899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)
1900. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

1901. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

Novo mesto

1902. Obvezna razlaga 18. člena Odloka o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

Slovenj Gradec

1903. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Slovenske Konjice

1904. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Slovenske Konjice
1905. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Slovenske Konjice
1906. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice
1907. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem območju kraja Loče
1908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja Špitalič, doline Sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče – za potrebe gradnje mrliške vežice
1909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat – območje Konec
1910. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik
1911. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o podelitvi koncesije

Škofja Loka

1912. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka
1913. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka

Trebnje

1914. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

Zagorje ob Savi

1915. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi«
1916. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice za območje »E – bazen«, ki se spremeni v območje »E – Eko park«

Zreče

1917. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev Turistične kmetije Urška

Žiri

1918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja ZI 11 – Ob cesti v Osojnico

Žužemberk

1919. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011

POPRAVKI

1925. Popravek Odloka o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev
1926. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1927. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti