Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1917. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev Turistične kmetije Urška, stran 4651.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB, 55/09 in 57/10) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev Turistične kmetije Urška
1. člen
Predmet
S tem sklepom se začne priprava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev Turistične kmetije Urška (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občina Zreče je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/12, določila stavbna zemljišča na območju št. 12, ki obsega, zajema parc. št. 503/1 – del, 503/3 – del, 500/2 – del, 500/3 – del, 500/6 – del, 505 – del, 498 – del, 497 – del, 499/2, 499/1, 468/2 – del, vse k.o. Križevec, za potrebe širitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji, gradnjo stanovanjske hiše, ter ažuriranje obstoječega stavbnega zemljišča razpršene poselitve.
Za perspektivni razvoj dejavnosti je potrebno obnoviti in posodobiti obstoječe kapacitete ter graditi nove zmogljivosti. Z gradnjo stanovanjske hiše družinski član, ki dela na kmetiji, rešuje svoj stanovanjski problem.
Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/04 in 101/06; spremembe in dopolnitve 34/12).
3. člen
Območje
Območje obravnave v OPPN zajema parc. št. 503/1-del, 503/3-del, 500/2-del, 500/3-del, 500/6-del, 505-del, 498-del, 497-del, 499/2, 499/1, 468/2-del, vse k.o. Križevec, ter ostale okoliške za izvedbo prostorskih ureditev in ureditev komunalnih priključkov.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor; za področje oskrbe z električno energijo,
– SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Matije Gubca 2, Murska Sobota, področje ravnanja z odpadki,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje oskrbe s pitno vodo in ravnanje z odpadnimi vodami,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje občinskih cest in javnih površin.
Drugi udeleženci:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo OPPN in se nanašajo na obravnavano območje, zagotovi investitor.
6. člen
Roki za pripravo
Izdelava osnutka OPPN je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v tridesetih dneh po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden v roku deset mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pripravo OPPN financira investitor.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Zreče – http://www.zrece.eu.
Št. 350-0008/2012-4
Zreče, dne 8. junija 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.