Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat – območje Konec, stran 4632.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) na 16. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat – območje Konec
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat – območje Konec Uradni list RS, št. 68/03 (v nadaljevanju: spremembe dela ZN Prevrat – območje Konec).
(2) Strokovne podlage za spremembe dela ZN Prevrat – območje Konec je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice, v februarju 2012, pod št. 10/11-ZN/SP, in so sestavni del tega odloka.
(3) Spremembe dela ZN Prevrat – območje Konec vsebujejo:
– besedilo odloka
– tekstualni del z obrazložitvijo
– grafične priloge
– smernice in mnenja.
(4) Spremembe dela ZN Prevrat – območje Konec, se nanašajo na celotno območje obravnavano v spremembi leta 2003, ki vključuje po izvršeni parcelaciji naslednje zemljiške parcele: 350/3, 352/8, 352/10, 352/11, 352/12, 352/13 in 352/14, vse k.o. Slovenske Konjice.
2. člen
(1) V 5. členu se odstavek z naslovom Zasnova objektov zamenja z novo vsebino, ki se glasi:
»Zasnova objektov
Etažnost stanovanjskega objekta je P+M, garaža je P.
Površina vseh stavb (stanovanjska stavba največ 16 m x 11 m, garaža 5 m x 8 m ±2 m ali manj, nezahtevni in enostavni objekti) ne sme presegati dopustne zazidljivosti parcel, ki je določena od 30 % do 40 % in mora biti računsko prikazana v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.«
(2) V odstavku Pogoji oblikovanja se vrine pred zadnji stavek drugega odstavka novi stavek z naslednjo vsebino:
»Kritina na simetričnih strehah dvokapnicah je opečna ali podobna kritina v rdeče rjavi ali sivi barvi.«
(3) Na koncu 5. člena se dodata predzadnji in zadnji odstavek z naslednjo vsebino:
»Lega objektov in odmiki
Na nepozidanih zemljiških parcelah je največja velikost stanovanjskega objekta 16 m x 11 m, ob zagotovitvi odmika objektov od sosedov na obodu zazidave min. 4 m, odmik znotraj zazidave je lahko s pisnim soglasjem najmanj 2.50 m. Predpisan odmik ne velja za objekt na parceli št. 7 in se s pisnim soglasjem soseda lahko zmanjša tudi na obodu do 2.50 m. Odmik je najkrajša razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, in parcelno mejo. Odmiki morajo zagotavljati ustrezno požarno zaščito med objekti.
Odmik garaže ter drugih nezahtevnih in enostavnih objektov od meje s sosedi je najmanj 1.50 m, s pisnim soglasjem soseda se odmik lahko zmanjša do parcelne meje. Garaža velikosti 5 m x 8 m ±2 m je grajena v prizidku s streho simetrično dvokapnico, možna je izvedba ravne strehe ali strehe z minimalnim naklonom, ki je skrita za čelno masko.
Objekta na parceli 3 in 4 sta postavljena vzporedno ulici Toneta Melive.
Objekt na parceli št. 5 je zaradi specifično ozke oblike parcele lahko sestavljen iz dveh kvadrov v obliko črke L oziroma ustrezno manjši.«
»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
Možna je gradnja nekaterih nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe, skladno z veljavnim predpisom.
Nezahtevni objekti: steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa.
Enostavni objekti: nadstrešek, enoetažni pritlični objekt do 4 m2.«
3. člen
7. člen se v odstavku Ogrevanje dopolni z dvema novima alinejama, ki se glasita:
»– Na območju obravnave se izvaja javna služba distribucije s toploto. Uporabniki na območju imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in do oskrbe s toplotno energijo na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, Odlokom o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije s toploto na območju Občine Slovenske Konjice in Lokalnim energetskim konceptom.
Objekte zgrajene v območju Konec je potrebno v skladu z Odlokom o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije s toploto na območju Občine Slovenske Konjice in Lokalnim energetskim konceptom priklopiti na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja, za kar bo potrebno urediti nov toplovodni priklop ustrezne kapacitete.
V primeru, ko investitor oziroma lastnik izbere kot vir z oskrbo z energijo, ki presega dve tretjini potreb, obnovljive vire energije, ne velja obveznost priklopa na distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja. Investitorji morajo pred izdelavo projektne dokumentacije zaprositi Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. za izdajo projektnih pogojev.
– Zgoraj navedeno ne velja za objekte z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem.«
4. člen
V 8. členu se doda novi odstavek z naslednjo vsebino:
»Vpliv posega na vodni režim in stanje voda
Obravnavano območje ni poplavno ogroženo.
1. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na javni komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.
2. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).
3. Čiste padavinske vode iz strehe je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
4. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).
5. Objekti se bodo ogrevali z zemeljskim plinom ali se bodo priklopili na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja.
6. V skladu z 49.b členom ZGO si mora investitor pri naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.
5. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
(hramba sprejetega PIA)
Spremembe in dopolnitve dela ZN Prevrat – območje Konec so stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
7. člen
(začetek veljavnosti PIA)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0009/2011
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost