Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 120103 Ob-3123/12 , Stran 1368
Št. 120103 Ob-3123/12
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi točke 6.3. Statuta družbe, direktor družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d.d., Rovšnikova 7, Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) sklicuje
15. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d.d.,
ki bo 16. 7. 2012, z začetkom ob 13. uri, na sedežu družbe, Rovšnikova 7, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev predsednika, preštevalca glasov skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Barbaro Perne, za preštevalca glasov pa Edina Kumaliča in Teo Zdešar. Skupščini bo prisostvovala notarka Irena Florjančič Cirman. 2. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Zaradi poteka mandata članov nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, se v nadzorni svet izvolijo za mandatno obdobje štirih let naslednji člani nazornega sveta: 1. Vito Verstovšek, 2. Vlado Dimovski, 3. Marjan Šiftar, 4. Peter Novak. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju presečni dan), to je dne 11. 7. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati pisna pooblastila. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 22. 6. 2012. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 22. 6. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo V tajništvu na naslovu družbe Rovšnikova 7, Ljubljana so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – predlogi sklepov, – obrazložitve točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Vljudno prosimo udeležence, da se uro pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom. V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov. V tem primeru skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d.d. dr. Vladimir Kercan, direktor