Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve), stran 4621.

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) ter na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na drugem zasedanju 11. redne seje dne 10. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)
1. člen
Za 1.a členom Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 94/05 in 49/10) se doda novi 1.b člen, ki se glasi:
»1.b člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v oktobru 2011, pod št. U11-11.«
2. člen
Za 2.a členom se doda novi 2.b člen, ki se glasi:
»2.b člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
– Odlok
B) PRILOGE
– Obrazložitev in utemeljitev
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
C) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA«
3. člen
Drugi odstavek druge točke (zunanje ureditve), 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljena je postavitev ograj maksimalne višine 1,20 m. Ograje so lahko izvedene kot živa meja ali kot trdne ograje iz drugih gradbenih materialov (žična ograja, kovinska, lesena, kamnita …). Obcestna ograja se lahko postavi na parcelno mejo pod pogoji upravljavca; kolikor se izvede kot živa meja se le ta zasadi 0,5 m v notranjost parcele. V notranjosti območja se lahko ograje postavljajo na parcelno mejo, ob soglasju soseda.«
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico (zunanje ureditve) v Murski Soboti so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
5. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico (zunanje ureditve) v Murski Soboti se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0003/2011-22
Murska Sobota, dne 10. aprila 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.