Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3121/12 , Stran 1357
Ob-3121/12
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada na podlagi 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in v skladu s 24. členom Akta o o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in 1/12) objavlja javni natečaj za delovno mesto direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, – da ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, – da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna. Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente: 1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zaradi kaznivega dejanja in da dovoljuje Eko skladu, j.s. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen preverjanja razpisnega pogoja nekaznovanosti, 4. kratek življenjepis, 5. program razvoja oziroma vizijo dela Eko sklada, j.s. za mandatno obdobje 1. 11. 2012–31. 10. 2016. Direktorja Eko sklada, j.s. bo na predlog nadzornega sveta sklada imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – Javni natečaj za direktorja Eko sklada«, na naslov: Eko sklad, j.s., Nadzorni svet sklada, Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti poslana v roku petnajstih dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonskem roku. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Eko sklada, j.s. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada