Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3120/12 , Stran 1339
Ob-3120/12
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), Odloka o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list RS, št. 40/2012 in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) Občina Cankova objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cankova za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Cankova za leto 2012, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Cankova iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2012. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa: – športna društva, – zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Cankova, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in – vrtci ter osnovne šole. Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Cankova, – da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa, – da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva), – da Občini Cankova redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa. III. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu Občine Cankova za leto 2012, zagotavlja 17.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: izvajalci programa športa morajo dodeljena sredstva porabiti najkasneje do 15. decembra 2012. V. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani in izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v tajništvu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog. Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Cankova oziroma po tel. 02/540-93-70 (Petra Kegel), vendar najkasneje do dneva predložitve vlog. VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke: – obrazec B. (Vloga za sofinanciranje letnega programa športa Občine Cankova za leto 2012) v omenjeni dokumentaciji, – priloge 1, 2 v razpisni dokumentaciji (podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov o izvajalcu), – priloga 3 v primeru izvajanja programov športa v skladu s pravilnikom, – obrazci 1–8 razpisne dokumentacije glede na prijavljeno vsebino. VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloga mora biti predložena na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, najkasneje do 18. julija 2012 (oddana je lahko osebno v tajništvu Občine Cankova ali poslana po pošti). Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem in ne bodo obravnavane. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami: – na prednji desni strani spodaj: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, – na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje programa športa za leto 2012 – Ne odpiraj in – na hrbtni strani: naslov vlagatelja. VIII. Datum odpiranja vlog: javno odpiranje vlog bo Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 2012 opravila v torek, 24. julija 2012. IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 3. avgusta 2012. X. Rok za morebitne pritožbe: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Občina Cankova