Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3130/12 , Stran 1370
Ob-3130/12
Na podlagi določb ZGD-1, v zvezi z določbami veljavnega statuta družbe 3IN Skupina, podjetniško in poslovno svetovanje, d.d. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, predsednik upravnega odbora družbe sklicuje
2. redno skupščino
družbe 3IN Skupina, podjetniško in poslovno svetovanje, d.d.,
ki bo dne 16. 7. 2012, ob 10. uri, na naslovu Gorenjska c. 2, 4240 Radovljica, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa (predlaga upravni odbor): 1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 2. Skupščina izvoli delovna telesa, imenuje se predsednik skupščine in preštevalec glasov: – za predsednika skupščine se imenuje Stanislav Jagodic, – za preštevalca glasov se imenuje Gregor Gabrič. 3. Zapisnik vodi vabljeni notar Stane Krainer iz Radovljice. 2. Seznanitev s predlogom Pogodbe o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi UNO-PAKS, Proizvodnja in trgovina, d.o.o. in obrazložitev njene vsebine. Predlog sklepa (na predlog izvršnih direktorjev): skupščina sprejme sklep, da soglaša k sklenitvi Pogodbe o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi UNO-PAKS, Proizvodnja in trgovina, d.o.o. 3. Seznanitev s predlogom Pogodbe o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi LOK-ET, razvoj inovativne elektromehanske tehnologije, d.o.o. in obrazložitev njene vsebine. Predlog sklepa (na predlog izvršnih direktorjev): skupščina sprejme sklep, da soglaša k sklenitvi Pogodbe o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi LOK-ET, razvoj inovativne elektromehanske tehnologije, d.o.o. 4. Seznanitev s predlogom Pogodbe o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi SPINOKTA, razvoj iger za zabavo, d.o.o. in obrazložitev njene vsebine. Predlog sklepa (na predlog izvršnih direktorjev): skupščina sprejme sklep, da soglaša k sklenitvi Pogodbe o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi SPINOKTA, razvoj iger za zabavo, d.o.o. 5. Seznanitev s pridobitvijo 10% poslovnega deleža v družbi F-VOLT, Fotovoltaično svetovanje, d.o.o., EKO-PROCES, Svetovanje na ekoloških procesih, d.o.o in SISOL PLUS, Proizvodnja in trgovina, d.o.o. 6. Seznanitev s pridobitvijo 30,2% poslovnega deleža v družbi AROMAMAT, Poslovno svetovanje, d.o.o., ID4M, Upravljanje globalnih inoacij, d.o.o. in A-KODA, Poslovno svetovanje, d.o.o. Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravnemu odboru družbe najpozneje 4 dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 12. 7. 2012, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 12. 7. 2012 (v nadaljnem besedulu: presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na faks 01/58-90-213 ali na elektronski naslov: obvescanje@3ingroup.com najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 12. 7. 2012, do 9. ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: obvescanje@3ingroup.com Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: obvescanje@3ingroup.com. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. Gradivo za skupščino Popolna besedila gradiva za skupščino, ki obsega ta sklic, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in prilogami, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, v informacijski pisarni, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje do vključno dneva skupščine. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1, so dostopne na sedežu družbe.
3IN Skupina, d.d. predsednik uprave Janko Cerar