Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 4579.

Na podlagi 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 31. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), 9. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) in 41., 42., 43., 44. ter 45. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1. člen
V Pravilniku o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09) se v vseh členih pravilnika besedilo »Urad za izobraževanje in usposabljanje uprave« in »Urad za izobraževanje in usposabljanje« v vseh sklonih, nadomesti z besedilom »organizacijska enota uprave, pristojna za izobraževanje in usposabljanje«, v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »Sežani« postavi vejica ter doda besedo »Logatcu«.
3. člen
V 5. členu se za deseto alinejo dodata novi enajsta in dvanajsta alineja, ki se glasita:
»– programi usposabljanja za predavatelje in inštruktorje, ki poučujejo vsebine ali sodelujejo pri usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– programi usposabljanja za javne uslužbence na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;«.
Dosedanja enajsta alineja postane trinajsta alineja.
4. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Programe andragoškega usposabljanja iz prvega in prejšnjega odstavka ter programe usposabljanja za javne uslužbence na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se izdela v skladu z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč. Programe predpiše minister.«.
5. člen
V 26. členu se prvi odstavek nadomesti s prvim in drugim odstavkom, ki se glasita:
»(1) Učno dokumentacijo se, skladno s predpisi o upravljanju dokumentarnega gradiva, vodi v informacijskem sistemu za upravljanje dokumentarnega gradiva uprave. Obrazce oziroma dokumente, ki se morajo ročno izpolnjevati in podpisovati, se skenira in evidentira znotraj informacijskega sistema za upravljanje dokumentarnega gradiva, kjer se navede tudi mesto hranjenja dokumenta v fizični obliki.
(2) Evidence in dokumentacija v gasilski šoli in višji gasilski šoli se vodijo v skladu s predpisi o izobraževanju odraslih, o poklicnem strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-126/2012-7
Ljubljana, dne 8. junija 2012
EVA 2012-1911-0016
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost