Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3126/12 , Stran 1369
Ob-3126/12
Na podlagi 14. točke Statuta delniške družbe Kolpa d.d. Metlika in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
17. sejo skupščine
družbe Kolpa Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika,
ki bo 16. 7. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika. Dnevni red: 1. Otvoritev 17. seje skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Ugotovi se prisotnost delničarjev in sklepčnost skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Branka Faleskini, za predsednico verifikacijske komisije Udovič Zdenko, za članici verifikacijske komisije pa Puš Lidijo in Zvonkovič Štefko. Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notar Janez Ferlež. 2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2011 in konsolidiranega letnega poročila za 2011. 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2011 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 3.1. Uporaba bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 4.636.994 EUR in ostane nerazporejen. 3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta po iztečenem mandatu. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Članoma nadzornega sveta Petru Dreniku in Ireni Šterbenc preneha članstvo v nadzornem svetu. Skupščina delničarjev izvoli za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Branka Faleskinija in Ireno Šterbenc, z mandatom štirih let, ki prične teči z dnem imenovanja na skupščini. 5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 se imenuje revizijska hiša Dinamic, d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto. 6. Vprašanja in predlogi delničarjev. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 12. 7. 2012 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Udeležba se lahko prijavi po telefaksu, telegramu ali s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi priložiti tudi pisna pooblastila delničarja. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predloge sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, kateri organ je dal posamezen predlog, čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugim gradivom, je na vpogled od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsem delničarjem, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe. Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice, ter se vpišejo v seznam prisotnih delničarjev. Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Kolpa, d.d. Metlika Uprava družbe