Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3116/12 , Stran 1366
Ob-3116/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7. poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja d.d., uprava sklicuje
19. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v torek 17. 7. 2012, ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Mojco Brinovec in Renato Resnik. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin. 2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe Kostak d.d., z dne 20. 3. 2012, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2011. 3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Bilančni dobiček družbe Kostak d.d. Krško na dan 31. 12. 2011 znaša 1.819.916 EUR. Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2004 v višini 27.067 EUR in del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2005 v višini 132.933 EUR, se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v višini 4,0 EUR na delnico. Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.659.916 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček). b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico. 4. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev in seznanitev skupščine delničarjev s predstavniki delavcev v nadzornem svetu. Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina delničarjev izvoli naslednje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev: Jože Slivšek, Melita Čopar, Dušan Magula, Rudolf Mlinarič. Skupščina se seznani z Obvestilom Sveta delavcev, št. 033-0005/2012-CE-sks-1, z dne 31. 5. 2012, ki je po postopku v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, s spremembami) in 15. ter 16. člena veljavnega Poslovnika o delu Sveta delavcev, izvolil dva predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe Kostak d.d., in sicer: Janez Kozole, Justin Pacek. Skupščina delničarjev imenuje vse člane nadzornega sveta družbe Kostak d.d. za mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016. 5. Sprememba Statuta družbe Kostak d.d. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev potrdi spremembe Statuta družbe Kostak komunalno stavbnega podjetja d.d. v delu poglavja točke II./4. V delu določbe o »ZAŠČITNEM ZNAKU FIRME«. 6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje revizijska družba Kamaro, družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ulica Gubčeve brigade 76, 1000 Ljubljana. 7. Pobude in vprašanja delničarjev. Informacije za delničarje Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri Elizabeti Cemič, vsak delavnik, od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak d.d. do vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh družbe, www.kostak.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov kostak@kostak.si. ali priporočeno po pošti. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti, na naslov kostak@kostak.si. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak d.d. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno klirinško depotno družbo 4 dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, novela C. Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznam udeležencev. Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine bo družba Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. imela 318 lastnih delnic. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 11.15. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. Miljenko Muha, predsednik uprave