Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 0044/2012 Ob-3150/12 , Stran 1327
Št. 0044/2012 Ob-3150/12
Javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih (JR 1/2012-446)
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. JAPTI-2012-603200-PJ o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v letu 2012. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih« (JR 1/2012-446) na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 37/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11), Programa Vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014, ki ga je vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji, z dne 29. 7. 2010, Spremembe Programa dela in Finančnega načrta JAPTI za leto 2011 ter Programa dela in Finančnega načrta JAPTI za leto 2012, h katerim je Vlada Republike Slovenje dala soglasje na svoji 113. redni seji, dne 23. 12. 2010 in Pogodbe št. JAPTI-2012-603210-PJ o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v letu 2012 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti: – prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg; – prodora novih izdelkov novi tuji trg. Tržna raziskava je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, s ciljem: – identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti – ocene ustreznosti obstoječih izdelkov za potrebe novega tujega trga – priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov potrebam novega tujega trga – identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na novem tujem trgu Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država(*1) ali ožje področje oziroma regija znotraj države kamor podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2011 in 2012. (*1) Seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na naslovu http://www.intracen.org/exporters/Stat_export_country_product/. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg. Cilj razpisa je podpreti 30 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih. 5. Pogoji za kandidiranje 5.1. Splošni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizicne(*2) osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje: (*2) To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1. a. podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), b. opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji, c. po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I(*3) Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), (*3) Dokument je objavljen na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. d. podjetje ne opravlja eno od dejavnosti(*4) razvrščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008: (*4) Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki je naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi AJPES. – področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05: Pridobivanje premoga, – oddelek 10: Proizvodnja živil, – oddelek 11: Proizvodnja pijač, – oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.29: Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, e. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, f. podjetje ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, g. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, h. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 30/11), i. podjetje za iste upravičene stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo/pridobil sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, j. podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno prejete državne pomoči. 5.2. Posebni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje: a. podjetje je na dan 31. 12. 2011 zaposlovalo vsaj pet oseb za polni delovni čas(*5), (*5) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). b. podjetje v celoti zagotavlja lastna sredstva za zaprtje(*6) finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na tujih trgih, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, (*6) Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: višina upravičenih stroškov je 10.000 EUR. Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini 5.000 EUR, ostalih 5.000 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Kolikor podjetje zagotovi manj kot 5.000 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno konstrukcijo. c. v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 4.000,00 EUR. d. podjetje in izvajalec tržne raziskave na novem tujem trgu ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 527. Člena ZGD-1. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca tržne raziskave hkrati pa tudi izvajalec tržne raziskave ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju, e. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo(*7), kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt (izvedba ene tržne raziskave na enem novem tujem trgu, ki jo izvaja en zunanji izvajalec), (*7) Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa z JAPTI sklenjeno le eno veljavno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov. V primeru, da podatki, na osnovi katerih se preverja izpolnjevanje posameznega pogoja, v vlogi niso navedeni, se šteje, kot da vloga ne izpolnjuje tega pogoja. 6. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu. 7. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene s strani komisije. Za formalno popolno vlogo se šteje: a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov JAPTI v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa), b. vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 18. poglavju tega javnega razpisa, obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih. Razpisna komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril sta opredeljena v razpisni dokumentaciji. Maksimalno število točk je 30. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag 18 ali več točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Poslovna utemeljenost izvedbe tržne raziskave«, nadalje bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Ciljni trg«, vloge po merilu 3 »Stopnja dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti«, vloge po merilu 4 »Reference zunanjega izvajalca«. Vloge po merilu 5 »Obseg prodaje izven Slovenije » in vloge po merilu 6 »Stabilnost podjetja«. V primeru, da bo več vlog z enakim skupnim številom točk in enakim številom točk po vseh merilih, bodo imele prednost vloge, ki so prispele prej. V primeru, da vlaga telj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom.(*8) (*8) Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo (»Višina sofinanciranja izvedbe tržnih raziskav na tujih trgih (€)« + »Lastni finančni viri podjetja (€)« = ali > »Celotna vrednost upravičenih stroškov izvedbe tržne raziskave brez DDV (€)«). Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 8. Višina sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 120.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2012. Prejeta sredstva predstavljajo državno pomoč. Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje internacionalizacije), na stroškovnem mestu (SM) 015, stroškovnem nosilcu (SN) 1506/2. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. V primeru spremembe višine proračunskih omejitev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis. 9. Intenzivnost pomoči V skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014«, (št. Priglasitve: BE01-5715334-2010, X328/2010) znaša intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more preseči 4.000,00 EUR. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po »de minimis« pravilu, za iste upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči. 10. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so: – strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Upravičeni strošek niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja na domačem trgu ali obstoječem tujem trgu. 11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za sofinanciranje tržnih raziskav Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 9. 11. 2012. Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani JAPTI odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti predložen JAPTI najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 9. 11. 2012. Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo Zahtevka za izplačilo, se ne morejo uveljavljati. Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so: – fotokopije računov; – dokazila o plačilu računov (kopije izpiska prometa podjetja na dan odliva iz katerega mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun, prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini se ne prizna); – zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta (Priloga 1) rezultati projekta glede na pričakovane rezultate in pojasnilo o morebitnih negativnih odstopanjih). – dokazna gradiva o dejanski izvedbi tržne raziskave na novem tujem trgu (kopija izdelane tržne raziskave); 12. Način prijave Javni razpis bo odprt do vključno 16. 7. 2012, do 12. ure. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov JAPTI, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova cesta 60, Ljubljana do vključno 16. 7. 2012, do 12. ure. Vse nepravočasne vloge bodo kot prepozne s sklepom zavržene. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisna dokumentacije in navodil na obrazcih. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, na naslov Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kolikor bo vloga dostavljena osebno mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur JAPTI, ki je vsak dan, med 9. in 13. uro. Prijava mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v vložišče naročnika do 16. 7. 2012 do 12. ure, sicer se bodo štele kot prepozno prispele. 13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov sredstev Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve iz alineje »b« 7. poglavja tega javnega razpisa, bo razpisna komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 10. in 11. poglavjem javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne. 14. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščena s sklepom najkasneje v roku štirideset dni od datuma zaključka javnega razpisa. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvana k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na JAPTI v roku petnajst dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 3, in sicer v višini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov raziskave@japti.si, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 16. Dodatne informacije Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@japti.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 17. Obrazci za pripravo vloge Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge tega obrazca so: kopija ponudbe zunanjega izvajalca, kopija referenc zunanjega izvajalca, kopija predračuna zunanjega izvajalca. Veljajo le podpisane in ožigosane kopije s strani izvajalca/ prijavitelja, ki so opremljene z oznako `kopija enaka originalu`. Priloge morajo biti preverljive.) Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju z razpisnimi pogoji Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbude o dodelitvi državen pomoči Obrazec št. 4: Ocenjevalni list Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafirati) Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

AAA Zlata odličnost