Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3097/12 , Stran 1365
Ob-3097/12
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica, Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
15. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v Sevnici, dne 18. 7. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica, in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine. 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi: – za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5; – za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Tina Šteblaj iz Tanin Sevnica d.d.; – za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice, Glavni trg 41. 2. Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011. 3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: 3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 2.673.982,15 EUR in ga sestavljajo: preneseni dobiček leta 2002 v znesku 123.047,39 EUR, preneseni dobiček leta 2003 v znesku 304.257,74 EUR, preneseni dobiček leta 2004 v znesku 528.305,11 EUR, preneseni dobiček leta 2005 v znesku 156.479,47 EUR, preneseni dobiček leta 2006 v znesku 245.144,11 EUR, preneseni dobiček leta 2007 v znesku 290.666,56 EUR, preneseni dobiček leta 2008 v znesku 135.763,57 EUR,preneseni dobiček leta 2009 v znesku 102.344,48 EUR, preneseni dobiček leta 2010 v znesku 264.219,65 EUR in čisti poslovni izid poslovnega leta 2011 v višini 523.754,07 EUR. 3.2. Ves bilančni dobiček v višini 2.673.982,15 EUR ostane nerazporejen (kot preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih letih. 3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2011 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje predlagana revizorska družba, in sicer AGC Consultatio d.o.o. Ljubljana, Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana. Vpogled v gradivo Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 12. in 13. uro, od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti. Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
Tanin Sevnica d.d. uprava Ivan Mirt