Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1893. Sklep o začetku priprave OPPN za območje K-3 Graben – del, stran 4608.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, ter 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10, 34/12) je župan Občine Kamnik dne 8. 6. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave OPPN za območje K-3 Graben – del
Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek priprave OPPN za del območja z oznako K-3 Graben.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Na območju enote urejanja prostora z oznako K-3 Graben prostorske rešitve po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik določajo Prostorski ureditveni pogoji Občine Kamnik. V večjem delu območja K-3 Graben gre za zgoščeno obstoječo historično pozidavo ob Medvedovi ulici – ožje območje starega mestnega jedra, kjer je za vse posege potrebno upoštevati spomeniško varstvene usmeritve.
Znotraj širšega območja enote urejanja prostora K-3 Graben pa je tudi nekaj večjih praznih površin oziroma površin, ki so skozi zgodovino izgubile funkcijo in pomen. Danes ta območja prestavljajo prostorske vrzeli – degradirana območja z neustrezno infrastrukturno opremljenostjo, ki se na eni strani prostorsko navezujejo na območje neposredno ob Kamniški Bistrici, hkrati pa je potrebno zagotoviti kontinuirano navezavo na območje zgoščene historične pozidave ob Medvedovi, celovito prostorsko načrtovanje pa se predvidi z izdelavo podrobnejšega prostorskega akta.
Predvidena je rušitev obstoječega industrijskega kompleksa, kjer se na mestu porušenih objektov predvideva stanovanjska gradnja z omejenim številom stanovanj glede na precej zgoščeno pozidavo v neposredni okolici in neustrezno infrastrukturo, zlasti pomanjkanjem parkirnih površin. Glede na neposredno navezavo na staro mestno jedro je potrebno nove objekte ustrezno oblikovati, višinsko pa novi objekti ne smejo presegati objektov v neposredni okolici.
Severno od industrijskega kompleksa se predvidi na praznih zemljiščih le redkejša eno ali največ dvostanovanjska gradnja, ki mora oblikovno ravno tako slediti historičnemu mestnemu jedru, ravno tako se upošteva značilna pozidava tudi pri orientiranosti objektov – slemen.
Prostor ob reki (zelene – parkovne in rekreacijske površine), ki se naveže na bližnjo stanovanjsko pozidavo, je potrebno ustrezno hortikulturno urediti; znotraj parkovnih ureditev se predvidi tudi otroško igrišče, sprehajalne poti in dostop do vode.
Pravna podlaga za pripravo
Pravno podlago za izdelavo prostorskega akta predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C (v nadaljevanju besedila: ZPNačrt) ter prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
Območje obravnave OPPN K-3 Graben – del
Obravnavano območje se nahaja v JV delu enote urejanja prostora K-3 Graben in predstavlja redkejšo stanovanjsko pozidavo med pozidavo ob Medvedovi ulici in reko Kamniško Bistrico. Območje se proti rečni strugi izteka v obvodni prostor, del sega tudi v območje EUP M12 Kršmančev park (zelene površine ob vodi), na jugu pa se nahaja degradiran industrijski objekt oziroma kompleks. Obravnavano območje obsega zemljišča s parc. št.: 451/7, 451/6, 451/11, 451/1, 451/2, 443/3, 445/4, 441 – del, 438/1, 438/2, 412, 446, 419, 1412, 422/8, 422/13, 421/1, 422/3, 422/9, 422/6, 422/7, 418/1, 418/5, 22/3, 22/7, 1413/2, vse k. o. Kamnik, ki predstavljajo površine – namenjene za stanovanjsko gradnjo in zemljišča s parc. št. 460/3, 450/2, 449/1, 448/5, 448/4, 448/3 in 420/1 in 1496/1 – del, vse k. o. Kamnik, ki predstavljajo zelene površine – obvodni prostor reke Kamniške Bistrice.
Okvirna površina obravnavanega območja je: 13.500,00 m2 površin za stanovanjsko gradnjo in 5.000,00 m2 zelenih površin ob vodi, skupaj 18.500,00 m2.
Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom zagotovitve celovitih urbanističnih, funkcionalnih in prometnih ureditev obravnavanega območja.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji dokumenti in strokovne podlage:
– usmeritve iz veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik;
– geodetski načrt obravnavanega območja;
– za območje OPPN izdelovalec izdela tri variantne rešitve in jih ovrednoti v skladu s predpisi. Kolikor se v postopku izdelave OPPN izkaže, da variantne rešitve v fazi izdelave OPPN niso smotrne, se lahko variantne rešitve predvidijo s samim OPPN v skladu s predpisi;
– idejna rešitev prometne ureditve obravnavanega območja (skupaj z mirujočim prometom);
– v primeru podkletitve objektov je potrebno predhodno izvesti geomehanske raziskave (določitev višine podtalnice).
Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile naknadno. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
Roki za pripravo
Izdelava OPPN K-3 Graben – del se pripravlja po postopku ter ob upoštevanju rokov, predpisanih z ZPNačrt ter kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, tudi ob upoštevanju rokov, določenih z Zakonom o varstvu okolja. Predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev mnenj je 30 dni.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat RS za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 59, Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspillerjeva 6, 1000, Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Prostorski akt financirajo zainteresirani lastniki zemljišč oziroma drugi investitorji, ko se izkaže investicijski interes.
Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Kamnik.
Št. 3505-0002/2012
Kamnik, dne 8. junija 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost