Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 47802-8/2012-1 Ob-3095/12 , Stran 1354
Št. 47802-8/2012-1 Ob-3095/12
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) in Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, tel. 05/33-51-000, e-pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net, matična številka: 1358227, ID št. za DDV: SI44857390. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe so nepremičnine: – parc. št. 11/0, k.o. 2315 – Šempeter, travnik, 456 m2, – parc. št. 12/1, k.o. 2315 – Šempeter, travnik, 220 m2 in – parc. št. 12/3, k.o. 2315 – Šempeter, travnik, 103 m2. Nepremičnine so po namenski rabi opredeljene kot stavbna zemljišča z zaznambo, da je na omenjenih parcelah po PUP-ih predvidena zgolj ureditev parkirišč pod lokalno cesto. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnine so proste vseh bremen. Izklicna cena: 71.668,00 EUR. Navedena cena ne vključuje DDV-ja. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje: 4.1. Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.2 Pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šempeter - Vrtojba pravico zadržati vplačano varščino. 4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi. 4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek, stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun Občine Šempeter - Vrtojba, TRR številka: 0138 3010 0014 409, sklic na številko: 00 722100, v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 17. 7. 2012, na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, sejna soba v pritličju, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje pravne ali fizične osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobijo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). – Izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. 7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina: 8.1 Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šempeter - Vrtojba, TRR številka: 0138 3010 0014 409, sklic na številko: 00 722100, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, tel. 05/33-51-000, elektronski naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si, kontaktna oseba je Regina Dragoljević. Ogled nepremičnin bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: 10.1 Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. 10.2 Strošek DDV-ja, notarja in vsi ostali stroški v zvezi s prenosom lastništva niso zajeti v izklicni ceni in jih nosi kupec. 10.3 Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: komisija). 10.4 Komisija iz prejšnje alineje te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 15 dni brez obresti. 10.5 Javna dražba za nepremičnine je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.6 Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.7 Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnin, so nepremičnine prodane za izklicno vrednost. 10.8 Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnine niso prodane, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba: www.sempeter-vrtojba.si.
Občina Šempeter - Vrtojba

AAA Zlata odličnost