Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3146/12 , Stran 1372
Ob-3146/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in spremembe) in 38. – 40. člena Statuta Kovinoplastike Lož d.d., uprava družbe sklicuje
17. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v četrtek, 17. 7. 2012, ob 16. uri, v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev prisotnosti notarja. Predlog sklepa: 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Stanka Ogrinc. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita Meta Turk in Metoda Vrtar. Ugotovi se prisotnost notarja. 2. Predložitev revidiranega poročila in poročila nadzornega sveta in sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice. Skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu poročila za leto 2011. Predlogi sklepov: 2.1. Bilančni dobiček za leto 2011 je sestavljen iz prenesenega čistega dobička v znesku 6.875.991 € in izgube v letu 2011 v znesku 4.101.413,00 €. Izguba iz preteklih let in tekoča izguba se pokriva iz ustvarjenih preteklih dobičkov. Bilančni dobiček v skupnem znesku 2.774.578 € ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih. 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nazornega sveta za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa: 3.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2012 revizijsko hišo KPMG, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Gradivo Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2011, poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 ter predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu z utemeljitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in pravne službe, vsak delovni dan od 11. do 14. ure, od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na intranetni strani družbe. Udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 12. 7. 2012 in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu s 296. členom ZGD-1C (peti odstavek) zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki morajo biti pisno obrazloženi in posredovani najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine. Če skupščina ob predpisani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 17. 7. 2012 ob 17. uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 4. Kredit po posojilni pogodbi št. 01/2/011 z dne 15. 6. 2011. Predlog sklepa: 4.1. Posojilno razmerje po posojilni pogodbi št. 01/2/011 se podaljša za dobo treh let.
Predsednik nadzornega sveta Kovinoplastike Lož d.d. Branko Troha člana uprave Aleš Tišler, Slavica Čuk