Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje, stran 4607.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 29/95, 40/99, 36/00, 101/05, 4/06 – UPB1, 60/07, 93/07 – UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji dne 29. 5. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalna časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 76/10 in 8/11) – v nadaljevanju: pravilnik, se v drugem odstavku 5. člena, doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– gostinskim obratom v poletnem času, ki traja med 1. 5. in 31. 10., od ponedeljka do četrtka, najdlje do 23.00 ure. «
2. člen
V 8. členu člena Pravilnika, se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Občinska uprava lahko začasno takoj prekliče dovoljenje za podaljšani obratovalni čas na pisni predlog policije, pristojnega sodišča, tržnega inšpektorja ali pisne pritožbe najmanj treh sosedov in hkratnega predloga za preklic soglasja vsaj enega izmed prej navedenih organov. Zoper odločitev o začasnem preklicu pritožba ne zadrži izvršitve. Gostinski obrat v času trajanja začasnega preklica že pridobljenega dovoljenja na podlagi novo vložene vloge ne more pridobiti novega dovoljenja za podaljšani obratovalni čas.
3. člen
V celoti se razveljavi besedilo 9. člena Pravilnika in se ga nadomesti z novim, ki se glasi:
»Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas v naslednjih primerih:
– da je policija ali tržna inšpekcija v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa zoper nosilca gostinske dejavnosti več kot trikrat uvedla postopek zaradi kršitve javnega reda in miru ali kršitev zakona o gostinstvu,
– da je bilo gostinskemu obratu v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa več kot trikrat začasno preklicano dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata.«
4. člen
V 10. členu, se črta besedna zveza »določil 8. in 9. člena« in se nadomesti z besedno zvezo »določil 9. člena«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena pravilnika se spremeni besedna zveza »izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala, in sicer:«, tako da se glasi: »izda odločbo za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala, za največ en dan, in sicer:«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0002/2012
Videm, dne 30. maja 2012
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.