Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1898. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine, stran 4620.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – Odl. US, 87/11 – ZAvMS in 77/10 – ZSFCJA) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na drugem zasedanju 11. redne seje dne 10. aprila 2012 ter 12. redni seji dne 31. maja 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 61/91, 45/03 in 75/06) se besedilo 8. člena spremeni tako, da glasi:
»8. člen
(Svoboda izražanja)
Programske vsebine glasila temeljijo na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti in neodvisnosti odgovornega urednika, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi, ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela.«
2. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki glasi:
»8.a člen
(Programska zasnova)
Programsko zasnovo sprejme mestni svet na predlog izdajateljskega odbora. Predlog programske zasnove pripravi izdajateljski odbor. Ob pripravi predloga mora izdajateljski odbor k sodelovanju povabiti odgovornega urednika.
S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.«.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
»9. člen
(Izdajateljski odbor)
Izdajateljski odbor sestavljajo župan in 6 članov, ki jih izmed članov mestnega sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje mestni svet. Seje izdajateljskega odbora vodi predsednik, ki ga izmed članov izdajateljskega odbora imenuje mestni svet.
Izdajateljski odbor odloča z večino opredeljenih glasov na seji prisotnih članov.
Mandat članov izdajateljskega odbora je enak mandatni dobi članov mestnega sveta.«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izdajateljski odbor:
– obravnava pobude in predloge župana, mestnih svetnikov, odgovornega urednika, sodelavcev glasila in bralcev,
– opozarja na spoštovanje določil novinarske poklicne etike, določb tega odloka in zakona, ki ureja medije,
– v sodelovanju z odgovornim urednikom predlaga mestnemu svetu v sprejem programsko zasnovo glasila,
– na predlog odgovornega urednika sprejema finančni načrt glasila,
– določa višino nagrade za delo odgovornega urednika,
– na predlog odgovornega urednika določa višino avtorskih honorarjev ter predlaga županu cene reklamnih oglasov.
5. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi: »Odgovornega urednika glasila imenuje mestni svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.«
Doda se nov drugi odstavek 11. člena, ki glasi:
»Odgovorni urednik je neodvisen in v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu samostojen.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Sedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi: »Po posvetovanju z izdajateljskim odborom lahko komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga mestnemu svetu, da razreši odgovornega urednika, če le-ta opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, veljavnim odlokom, programsko zasnovo, uredniško politiko javnega glasila ali novinarsko poklicno etiko.«
Sedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Odgovorni urednik:
– sodeluje pri pripravi programske zasnove glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike in sprejete programske zasnove,
– izbira novinarje in druge sodelavce glasila, naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela na področju informiranja,
– enkrat letno poroča izdajateljskemu odboru o uresničevanju uredniške politike,
– sodeluje pri pripravi predlogov temeljnih sprememb ali bistvenih dopolnitvah programske zasnove,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, javnih podjetjih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– do konca meseca oktobra predlaga izdajateljskemu odboru finančni načrt za naslednje proračunsko obdobje,
– predlaga izdajateljskemu odboru cenik avtorskih honorarjev in reklamnih oglasov,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače.«
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki glasi:
»Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če je ta v nasprotju s tem odlokom, zakonom, ki ureja medije ali novinarsko poklicno etiko. O razlogih je dolžan avtorja pisno obvestiti najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek pripravljen.«.
6. člen
Besedilo prve alineje prvega odstavka 13. člena se dopolni tako, da se za vejico doda besedilo: »v višini, ki jih s finančnim načrtom potrdi izdajateljski odbor za tekoče proračunsko obdobje,«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0036/2011-9
Murska Sobota, dne 31. maja 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.