Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3117/12 , Stran 1327
Ob-3117/12
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo v skladu s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: Stanovanje št. 2, v dvostanovanjski stavbi, Raški dol 2, Maribor, ki predstavlja solastninski delež do 1/2 celote, parc. 80/7 (stavbišče), 1/2 parc. 80/14 (pripadajoče zemljišče) ter zemljiške parc. št. 80/12, 80/13, 80/15 in 80/16 do celote, vse k.o. Krčevina. Stanovanje št. 2 predstavlja drvarnico, v izmeri 4,52 m2, hodnik, v izmeri 4,53 m2, dnevna soba, v izmeri 13,03 m2, kuhinja z jedilnico, v izmeri 8,59 m2, spalnica, v izmeri 13,32 m2, otroška soba, v izmeri 9,52 m2, kopalnica, v izmeri 3,36 m2 in 1/2 podstrešja, v izmeri 7,87 m2. Stanovanje je zasedeno. Najemnik ima predkupno pravico. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena: 31.500,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, dne 10. 7. 2012, z začetkom ob 10. uri. 7. Drugi pogoji: a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 33111-7141998-20120000. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku; d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka; e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine; g) nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 9. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije