Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1914. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«, stran 4647.

Na podlagi prvega odstavka 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr.: v nadaljevanju: ZPNačrt) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 111/07, 11/09 in 14/11) je župan Občine Trebnje dne 13. 6. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Trebnje določa način in postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« (Skupščinski Dolenjski list št. 10/89, Uradni list RS, št. 53/01 in 104/11), (v nadaljevanju: SD ZN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na območju T 6-2 »Obrtna cona Trebnje je v sklopu parcele namenjene gradnji št. 18, na podlagi veljavnega prostorskega akta in gradbenega dovoljenja iz leta 1994, zgrajen avtosalon in mehanična delavnica »Slak«.
Na podlagi investicijske namere je načrtovana dogradnja avtomehanične delavnice, gradnja avtosalona in avtopralnice. Nad avtopralnicami je predvidena ureditev garažne hiše za vozila v prodaji. Na strehi garažne hiše je predvidena ureditev parkirnih prostorov do katerih se uredi nov dovoz iz javne ceste, ki poteka ob vzhodni meji parcele.
Za gradnjo novih objektov, boljše funkcionalne izrabe prostora, tako tlorisno kot višinsko ter zaradi zavarovanja zdrsa strmega terena je predvidena povečava parcele namenjene gradnji št. 18, v smeri severa na območje parcele št. 17, ki se posledično zmanjša.
Za dostop do parkirišč na strehi garaže se uredi nov cestni priključek iz javne ceste na vzhodni strani.
Predvideno je povečanje faktorja zazidljivosti saj veljavni prostorsko izvedbeni akt dopušča le 40 % pozidavo. Kriteriji za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom, na mešanih območjih v skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) opredeljujejo, da naj faktor zazidanosti ne presega 0,6.
Po določilih ZPNačrta je za nameravano gradnjo treba izdelati spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta.
3. člen
(dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Strokovne rešitve za izdelavo sprememb in dopolnitev bodo temeljile na:
– Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06);
– Urbanistični zasnovi Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93);
– Prostorsko ureditveni pogoji za mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94 in 34/10).
– Geodetskem načrtu št. 114-2010 z dne 12. 11. 2010, izdelal: GEOHIT d.o.o., Rimska cesta 10a, 8210 Trebnje;
– Strokovni podlagi za spremembo parcelacije glede na zazidalni načrt za območje T6-2 »Obrtna cona Trebnje« (Arhabitat d.o.o., št. AH-004/11-S1, Novo mesto, marec 2012;
– Projektni dokumentaciji št. AH-004/11, marec 2012, izdelal Arhabitat, Novo mesto.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave SD ZN.
4. člen
(okvirno območje SD ZN)
Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava gradbeni parceli št. 17 in 18 in obsega površino v izmeri cca 90,82 arov ter vključuje naslednje parcelne številke v k.o. Medvedje selo: 613/3, 613/7, 613/8, 613/9, 613/10, 613/11, 613/12, 613/16, 613/17 in 613/18.
5. člen
(roki in postopek za pripravo)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal po skrajšanem postopku po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Faza / aktivnosti    |Nosilec        |Rok izdelave |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Sprejem in objava sklepa |Občina Trebnje     |7 dni    |
|v Uradnem listu RS    |            |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Izdelava osnutka SD ZN  |izdelovalec      |15 dni    |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Pridobitev smernic    |izdelovalec      |15 dni    |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Izdelava dopolnjenega  |izdelovalec      |15 dni po  |
|osnutka         |            |prejetju vseh|
|             |            |smernic   |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Javno naznanilo o javni |Občina Trebnje     |7 dni    |
|razgrnitvi in javni   |            |       |
|obravnavi dopolnjenega  |            |       |
|osnutka; objava v    |            |       |
|svetovnem spletu in na  |            |       |
|krajevno običajen način |            |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Javna razgrnitev z javno |Občina Trebnje     |15 dni    |
|obravnavo v času     |            |       |
|razgrnitve        |            |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Priprava stališč do   |Občina Trebnje,    |5 dni    |
|pripomb in predlogov   |izdelovalec      |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Sprejem stališč na seji |Občinski svet     |       |
|Občinskega sveta     |            |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Objava stališč v     |Občina Trebnje     |7 dni    |
|svetovnem spletu in na  |            |       |
|krajevno običajen način |            |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Izdelava predloga SD ZN |izdelovalec      |15 dni od  |
|na podlagi sprejetih   |            |potrditve  |
|stališč         |            |stališč do  |
|             |            |pripomb   |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Pridobitev mnenj     |izdelovalec      |15 dni    |
|k predlogu SD ZN     |            |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Izdelava usklajenega   |izdelovalec      |15 dni po  |
|predloga         |            |prejemu vseh |
|             |            |mnenj    |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Sprejem predloga na seji |Občinski svet     |       |
|Občinskega sveta     |            |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
|Objava odloka v Uradnem |Občina Trebnje     |15 dni    |
|listu RS         |            |       |
+-------------------------+-----------------------+-------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k SD ZN:
– JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto;
– Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana;
– Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo (področje državnih cest), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Nosilci urejanja prostora morajo glede na to, da gre za skrajšani postopek v skladu z 61.a členom ZPNačrta podati smernice in mnenje v 15 dneh od podane vloge.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec SD ZN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. V primeru, da se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN)
Pripravljavec SD ZN je Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Finančna sredstva za pripravo SD ZN in morebitna strokovna gradiva zagotavlja naročnik in investitor Avto Slak d.o.o., Obrtniška ulica 51, 8210 Trebnje.
Načrtovalca SD ZN, Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, je izbral investitor.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« v Uradnem listu Republike Slovenije, načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (štiri izvodi) in digitalni obliki (dva izvoda), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
8. člen
(končne določbe)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-14/2012
Trebnje, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.