Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3171/12 , Stran 1347
Ob-3171/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
PETROLURE/P/2012/U07 Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP
1. Namen in predmet javnega razpisa Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju objektov ter pripravi tople sanitarne vode. Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte (za projekt se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. zamenjava stare ogrevalne naprave na ekstra lahko kurilno olje z novim biomasnim kotlom ..., ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti, materialov ali opreme), ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene: – zamenjava starih ogrevalnih naprav – kotel na biomaso, (v nadaljevanju nameni A), – zamenjava starih ogrevalnih naprav – kondenzacijski kotli na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju nameni B). V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja po pravilih za dodeljevanje državnih pomoči. Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa. 2. Pogoji za sofinanciranje projektov Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – oprema mora imeti skladno z zahtevami standarda, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 50 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih dimnih plinih). Naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s predložitvijo certifikata in merilnega poročila neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 303-5. Kolikor je izbrana oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf) lahko vlagatelj predložiti izjavo, da je izbrana naprava navedena na seznamu toplovodni kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ter v izjavi navede proizvajalca in model opreme. Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 104% pri uporabi zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi ZP) ali utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju tudi UNP). Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo certifikata za predlagano napravo. – pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin ali UNP v kotlovnico, in sicer: a) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na zemeljski plin s kotli na zemeljski plin ali b) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na UNP s kotli na UNP, za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo ali c) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, utekočinjen naftni plin, mazut ali premog), s kotli na zemeljski plin pri čemer se kotlovnica priključi na sistem distribucije plina. V tem delu se šteje tudi nadomestitev skupnih kotlovnic na fosilna goriva s posameznimi kotli na zemeljski plin, če upravitelj/lastnik kotlovnice objavi konec obratovanja, pri čemer se nova kotlovnica priključi na sistem distribucije plina. d) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog), s kotli na UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo. 3. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za v tem razpisu obravnavane namene. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). V primeru izvedbe projekta po modelu pogodbenega znižanja stroškov za energijo in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: – partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec kotlovske ali druge naprave, in uporabnik storitev, ob tem se za pogodbeno razmerje štejejo tudi koncesijska in druga podobna razmerja, – med partnerjema mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let), – ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve. V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun višine finančne spodbude oziroma stopnje sofinanciranje, presoja glede na status, položaj in velikost le-tega. 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za namene, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 900.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt v okviru posameznega namena se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Omejitve sofinanciranja posameznih projektov: – višina sofinanciranje ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja oziroma 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja; – v primeru pogodbeništva višina finančnih spodbud ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta; – najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR, – višina sofinanciranja ne sme presegati 100.000,00 EUR. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za namen A: – višina sofinanciranja ne sme presegati 0,249 EUR finančne spodbude za vsako prihranjeno kWh energije. Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za namen B: – višina sofinanciranja ne sme presegati: 0,087 EUR finančne spodbude za vsako prihranjeno kWh energije. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene A, so: – nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne opreme, – nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene B, so: – izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama), – nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave, – predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov, – izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog, – nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata. Upravičeni stroški pri vseh namenih ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval. Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški pri vseh namenih ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval. Neupravičeni stroški pri vseh projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški ter davek na dodano vrednost (DDV) in drugi davki. Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe. Investitor pred kandidiranjem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet finančne spodbude. Pri projektih za katere izvedbo je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno sofinancerju posredovati le-to najkasneje do 30. 10. 2012. Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. 5. Pogoji za dodelitev sredstev Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni nameni. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 126/07 s spremembami in dopolnitvami), – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – o skupnem znesku že prejete »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh proračunskih let, – da investicije pred vložitvijo vloge ali v primeru velikega podjetja pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Uredba EK 800/2008) ni začel izvajati. Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Namene, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV, pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev. Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Sredstev se ne podeli, če je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. 6. Priprava in popolnost vlog Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati: – OBRAZEC št. 1 – vloga, – PRILOGO št. 1 – fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik), – PRILOGO št. 2 – fotokopija registracije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz Ajpesa, – PRILOGO št. 3 – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja, – PRILOGO št. 4 – izjavo, da je izbrana naprava navedena na seznamu toplovodni kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, s katero dokazuje primernost opreme ali certifikat in merilno poročilo neodvisne akreditirane institucije (velja za namen A, glej točko 2), oziroma certifikata za predlagano napravo (velja za namen B, glej točko 2), – PRILOGO št. 5 – sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva), – PRILOGO št. 6 – izjava o doseganju prihrankov energije in emisij CO2 (glej točko 4), – PRILOGO št. 7 – vsaj tri pridobljene ponudbe za izvedbo projekta z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki) ali izjava, da je vlagatelj javni naročnik, – OBRAZEC št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju, – PRILOGO št. 8 – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelji mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, javni razpis PETROLURE/P/2012/U07, Namen: A./B. « Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 31. 8. 2012. 7. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 27. 6. 2012, ob 8.30, nato pa vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih namenov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za posamezen namen. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude. 9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za namene, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi nameni. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do svojih dobaviteljev iz naslova izvedbe projekta ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o projektu. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje, – seznam preverjenih računov, – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta, – potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, – končno poročilo, – fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. 10. Drugo Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančni spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe finančnih spodbud in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana