Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-113 Ob-3158/12 , Stran 1360
Št. 900-3/2012-113 Ob-3158/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 evrov za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana: – parkirno mesto št. 264, v izmeri 16,55 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-562, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 11.900,00 EUR, – parkirno mesto št. 265, v izmeri 18,06 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-563, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 13.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 266, v izmeri 16,42 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-564, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 11.800,00 EUR. Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Parkirna mesta so prazna in prosta bremen. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin. 2.1. Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica): – parkirno mesto št. 1, v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-1, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 2, v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-2, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 6, v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-6, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 8, v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-8, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 13, v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 14, v izmeri 13,78 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 15, v izmeri 13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-15, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 16, v izmeri 13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-16, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 54, v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-54, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR, – parkirno mesto št. 120, v izmeri 13,51 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-120, k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR. Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Parkirna mesta so prazna in prosta bremen. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin. 2.2. Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 1543/15, k.o. 1752 – Stanežiče nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, se nahaja v območju urejanja prostora ŠE-484 SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine, tip objekta Na-Nizka prostostoječa stavba in je samostojna gradbena parcela. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 158.100,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 3.2. Pogoji prodaje zemljišča pod točko 2.2. 3.2.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.2.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.2.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.2.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.2.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.2.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št. 099-431000. V primeru prodaje zemljišča iz točke 2.2 je sklic na št. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 3. 7. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine na naslovu_______, št. ____ (obvezno napisati št. parkirnega mesta) «, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 10. 2012. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, kontaktna oseba Marina Anžur, elektronska pošta: marina.anzur@ljubljana.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine pod točko od 2.2, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Melihi Dizdarević, tel. 01/306-10-68, elektronska pošta: meliha.dizdarevic@ljubljana.si. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 5. 7. 2012, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu: – Dunajska cesta 56, s pričetkom ob 10. uri, – Grablovičeva ulica 50–64, s pričetkom ob 11. uri, – zemljišče parc. št. 1543/15, k.o. Stanežiče s pričetkom 12. uri. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana