Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1916. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice za območje »E – bazen«, ki se spremeni v območje »E – Eko park«, stran 4649.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 106/10) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 11. redni seji dne 4. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice za območje »E – bazen«, ki se spremeni v območje »E – Eko park«
I.SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta »Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice«, v Zagorju ob Savi za območje »E – bazen«, ki jih je pod št. projekta KA10/2011 Izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana, maj 2012.
II. UREDITVENO OBMOČJE
2. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vključuje zemljišča s parcelnimi št. 468, 467/1, 467/2, 467/3, 487, 488 in del 489, vse k.o. Zagorje – mesto.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je umestitev novo načrtovanih dejavnosti v prostor kot »eko učilnice in otroške igralnice na prostem«, ki zajema sadjarsko-zeliščno naravovarstveno učilnico v naravi, otroško igralnico v naravi in kulturno sejemski odprti prostor s pripadajočim servisnim objektom ter komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
3. člen
V 4. členu, v drugi alineji drugega odstavka, se besedilo »območje bazena z urejenimi parkirišči ob obvoznici« zamenja z »Eko parkom«.
V drugi alineji 4. člena se opis funkcionalne enote E – bazen nadomesti z:
»E – Eko Park v obsegu 9.380 m2 vključuje sanacijo območja nekdanjega bazena v »eko učilnice in otroške igralnice na prostem«, ki zajema sadjarsko-zeliščno naravovarstveno učilnico v naravi, otroško igralnico v naravi in kulturno sejemski prostor s pripadajočim servisnim objektom ter vso pripadajočo komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.«
V 4. členu v tretji alineji se prvi stavek spremeni tako, da se »območje bazena« zamenja z »Eko parkom«.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
4. člen
V drugi alineji 5. člena se črta besedi »in bazen«.
Sedma alineja 5. člena se črta in se nadomesti z naslednjo vsebino:
– Na območju Eko parka so predvideni pritlični objekti, v sklopu katerih se lahko uredi tudi enostavne in nezahtevne objekte, kot so: oder, nadstrešek, kiosk ali sezonski gostinski vrt s šankom, teraso in sanitarna enota. Urbana oprema na območju Eko parka se izvede medsebojno oblikovno usklajeno. V največji meri naj se pri izvedbi objektov in opreme uporabijo naravni materiali, zlasti les.
– Območje Eko parka se ogradi z varovalno ograjo in vrati.
– Zasaditev naj sledi konceptu ureditve sadno učne poti, pri čemer se visokodebelna sadna drevesa zasadijo po obodu obravnavanega območja. Na vzhodnem robu se uredi bariera goste zasaditve grmovno drevesne vegetacije, kot protihrupna in vizualna bariera. Obstoječa drevesa na zahodnem robu naj se v največji meri ohranijo.
– Tip travnate površine naj upošteva funkcijo posameznega območja uporabe (uporabne trate za javne zelenice in vzdržljive trate na območju večje obremenitve) temu naj bo prilagojena tudi izvedba in vzdrževanje.
V. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO, PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
V 6. členu se v prvi alineji prvega poglavja beseda »bazen« zamenja z »Eko parkom«.
V 6. členu se besedilo druge alineje prvega poglavja spremeni tako, da se glasi:
»– urediti je potrebno centralni parkirišči za šolo, VDC in stadion ob stari Trboveljski cesti in pri stadionu pred priključki na obvoznico, urediti parkirišče za Eko park, na severni strani območja parka ter urediti parkirišče za ribnik ob zahodni dovozni cesti; manjše parkirišče za šolo s športno dvorano je urejen pred vhodom v športno dvorano.«
V 6. členu se peta alineja prvega poglavja spremeni tako, da se glasi:
»urediti je treba dovozno cesto k Eko parku, ki se bo navezovala na načrtovano obvoznico (PZI obvozne ceste št. 5622/022, IBT Tozd Projektiva, Trbovlje, 1989) ter urediti pešpot na območju načrtovane ureditve Eko parka.«
Dodajo se naslednje alineje:
– Poti se utrdijo in tlakujejo ter vodijo na način, da se v najmanjši meri spreminjajo značilnosti terena, in se omogoči dostopnost za funkcionalno ovirane osebe.
– Dovoz in parkirišče se asfaltira, parkirišče naj ima 18 PM od teh vsaj 2 PM za invalide. Izvedba dovoza in parkirišča mora ustrezati standardu: Površine predpisane za intervencijo gasilcev – DIN 14090.
– Na območju Eko parka morajo biti nameščeni koši za zbiranje mešanih odpadkov ter urejen minimalno en otok za ločeno zbiranje odpadkov.
6. člen
V 7. členu, ki obravnava vodovodno omrežje, se doda naslednja vsebina:
Območje Eko parka se oskrbuje s pitno vodo tako, da se zagotovi pitno vodo za predvidene objekte (sanitarije, začasni gostinski objekt) ter vsaj en pitnik za obiskovalce.
7. člen
V 8. členu, ki obravnava področje odpadnih voda, se doda naslednja vsebina:
Meteorne vode ter druge odpadne vode se z javnih površin ali objektov pred iztokom v javni kanalizacijski sistem predhodno ustrezno prečisti (peskolovi in lovilci olj).
8. člen
V 9. členu, ki obravnava elektro omrežje in javno razsvetljavo, se doda naslednja vsebina:
– Javna razsvetljava na obravnavanem območju mora biti skladna z Odlokom o urejanju javne razsvetljave v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 101/06), Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) in Priporočili SDR – razsvetljava in signalizacija za promet PR 5/2-2000.
– Predvidijo naj se svetilke z visokim izkoristkom in čim manjšo porabo električne energije, nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Dovoljene so svetilke z ravnim steklom oziroma svetilke brez sevanja nad vodoravnico.
– Napajalni vodi se izvedejo v zemeljski kanalizaciji z uvodnimi jaški pri drogovih, drogovi morajo biti standardne tipske ravne izvedbe višine med 4 in 7 m ter v celoti pocinkani.
– Napajanje se omogoči po obstoječem elektro vodu, ki je priključen na TP Kopališče 2007.
– Uredijo se minimalno dve prostostoječi elektro omarici s samostojnim elektro priključkom in opremo za potrebe javnih prireditev.
9. člen
V 11. členu, ki obravnava kabelsko kanalizacijo, se doda naslednja vsebina:
Na severozahodni strani obravnavanega območja, ali alternativno ob obstoječi dovozni cesti, se lahko predvidi prazna stigmaflex cev fi 63 mm, ki se zaključi v pomožnem jašku z možnostjo kasnejšega nadaljevanja KKS kanalizacije.
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
10. člen
V 13. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri izvedbenih projektih za objekte, prometne in zunanje ureditve je obvezno upoštevati predpise, ki urejajo projektiranje in gradnjo objektov brez arhitektonskih ovir.«
VII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Sestavni del tega odloka so tudi tekstualni in grafični prikazi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
12. člen
Skladno s prvim odstavkom, 50. člena ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04), so izdana mnenja hkrati tudi projektni pogoji k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
13. člen
Ostala določila veljavnega odloka o zazidalnem načrtu ostanejo nespremenjena.
14. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka so stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/96
Zagorje ob Savi, dne 4. junija 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.