Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3169/12 , Stran 1374
Ob-3169/12
Upravni odbor družbe PETROLIJA d.d., Glavna ulica 20, 9220 Lendava, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s Statutom družbe sklicuje
skupščino
družbe PETROLIJA d.d.,
ki se bo vršila dne 19. 7. 2012, ob 16. uri, v dvorani uprave Tehnološkega parka, na naslovu Tehnološki park 19, Hala B 2-3, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: 1.1 Za predsednika skupščine se imenuje Viktor Ketler. 1.2 Za preštevalca glasov se imenujeta Boris Kotnjek in Borut Istinič. 1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Potrdilo in sprejetje letnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa: 2.1 Skupščina potrdi in sprejme letno poročilo za leto 2011. 2.2 Skupščina podeljuje upravnemu odboru razrešnico za leto 2011. 3. Razno. Pogoji udeležbe na skupščini A. Presečni dan in predhodna prijava udeležbe na skupščini Presečni dan je 15. 7. 2012. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec tega dne in do konca tega dne pošljejo pisno prijavo udeležbe na skupščini, na naslov Petrolija d.d., Glavna ulica 20, 9220 Lendava, ali na elektronski naslov: viktor.ketler@siol.net. B. Rok za dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. C. Rok za sporočitev predloga delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. D. Dostopnost obrazložitve sklepov Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem dostopne pri predsedniku upravnega odbora družbe Petrolija d.d. Delničarji lahko obrazložitve sklepov prejmejo na podlagi zahteve, ki naj jo pošljejo na elektronski naslov: viktor.ketler@siol.net. E. Pridobitev popolnih besedil listin in predlogov Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena zakona pri predsedniku upravnega odbora družbe Petrolija d.d. Delničarji lahko obrazložitve sklepov prejmejo na podlagi zahteve, ki naj jo pošljejo na elektronski naslov: viktor.ketler@siol.net. F. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. G. Postopek uresničevanja glasovalne pravice Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena ZGD-1 ne omogoča.
Upravni odbor družbe PETROLIJA d.d.