Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 2012/000219 Ob-3112/12 , Stran 1350
Št. 2012/000219 Ob-3112/12
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice na podlagi 4. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11) in sklenjene koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save z dne 8. 7. 2002 in vseh aneksov sklenjenih k njej, objavlja
razpis
za izbiro izvajalca za dobavo diesel električnega agregata za sistem hidrantnega omrežja na objektu HE Krško
1. Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, ki ga zastopa Bogdan Barbič, direktor. (a) Kraj izvajanja del: Gradbišče HE Krško. (b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava in montaža diesel električnega agregata za sistem hidrantnega omrežja na objektu HE Krško, izvedba preskusov in šolanje osebja ob dokončanju, spuščanje v pogon in dobava rezervnih delov ter odprava napak v garancijskem roku. 2. Rok za dokončanje del: 31. 8. 2012. 3. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor, telefaks +386/2/300-59-92, tel. +386/2/300-59-91, kontaktna oseba: Danica Stegnjaić, elektronski naslov: danica.stegnjaic@hse-invest.si. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2012. (c) Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno na naslovu: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor. Razpisna dokumentacija se lahko dostavi tudi po pošti, pri čemer je potrebno posredovati prošnjo za dostavo po telefaksu. Pri tem pošiljatelj ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke. 4. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 22. 6. 2012, do 12. ure. (b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor. 5. Financiranje in plačila: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 6. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena.
Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.